Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til miljø- og klimavenligt græs

7. oktober 2022

Landbrugsstyrelsen

Økologisk Landsforening betragter tilskudsordningen som en driftsstøtte, hvor klima- og biodiversitetsgevinsten nulstilles det år, arealet pløjes igen.

Ordningen med miljø- og klimavenligt græs burde indrettes, så der var en præmiering for at lade arealerne ligge med græs ud over år 3 samt en præmiering for at lade arealerne ligge til de bliver permanente græsarealer. Dvs. en progressiv sats fra år 3 til år 5 med bonus for at arealet opnår §3 status.

I sin nuværende form har ordningen karakter af en passiv arealstøtte. Der er ikke noget økonomisk incitament til at lade græsarealerne udvikle en god naturtilstand.

Økologisk Landsforening gør også opmærksom på, at fødevareministeriet i et høringsnotat 29. marts 2020, som ministeriet udarbejdede efter høringen om på forslag om ændring af naturbeskyttelsesloven, der indførte forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning af §3 arealer, som reaktion på høringssvaret fra Økologisk Landsforening redegjorde for, at disse arealer kunne opnå tilskud, der kompenserede de økonomiske konsekvenser af gødningsforbuddet. Det er imidlertid ikke tilfældet. Der kan ikke søges tilskud, der kompenserer for gødningsforbuddet:

Arealerne mistede adgangen til økologisk arealtilskud.

Arealerne kan som § 3 arealer heller ikke få tilskud fra bioordningen

  • miljø- og klimavenligt græs
  • ekstensivering med slæt
  • biodiversitet, og de ville i fald de blev tilmeldt ordningen ikke kunne græsses, og der må ikke tages slæt. Græsnings- og slætforbuddet gør bioordningen for biodiversitet helt irrelevant for økologiske kvægbrugere, og økologiske planteavlere vil ikke kunne høste grøntmasse til biogasanlæg, som ellers kunne give dem adgang til næringsstoffer til de jorde, der ligger i omdrift.

Forbuddet mod græsning og slæt betyder dernæst at disse arealer ikke bidrager til den efterspurgte og trængte naturtilstand.

  • 3 arealerne kan kun få pleje græstilskud, hvis arealet har en høj nok HNV score eller ligger i natura 2000. Dette tilskud vil være lavere end tilskuddet til miljø- og klimavenligt græs.

Økologisk Landsforening vil med henvisning til høringsnotatet fra 29. marts 2020 hermed insistere på, at bioordningen klima- og miljøgræs indrettes, så den også kan søges til §3 arealer uanset deres beliggenhed og HNV score. Dertil skal det gentages, at foreningen mener, der bør være en progressiv sats, der honorerer, at arealet vokser ind i §3 tilstand, så landbrugsstøtten bruges til at betale for fælles goder.

Dertil lægger Økologisk Landsforening vægt på at bilag 1 får tilføjet de to nye skovlandbrugskoder 482 Skovlandbrug med permanent græs og 483 Skovlandbrug med græs i omdrift, så der er et incitament til at plante frugttræer på afgræsningsmarker.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed
Landsbrugs- og fagpolitisk chef i Økologisk Landsforening

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)