Økologisk Landsforenings værdigrundlag

Økologisk Landsforening samler alle fra jord til bord om økologien, og vores vision og mission afspejler foreningens brede interessevaretagelse med baggrund i økologiens grundprincipper.

Vision (vores drøm)

En verden, der tænker og handler økologisk - til glæde for mennesker, dyr og vores jord.

Mission (vores opgave)

Vi baner vej for mere og bedre økologi - med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse.

Foreningens mål

Vi arbejder for et økologisk Danmark og dermed en bæredygtig1 fødevareproduktion og et bæredygtigt forbrug.

I den grønne omstilling til et samfund i balance med sig selv og sit naturgrundlag er vores første milepæl, at økologien udgør 30 % af det danske landbrugsareal og 30 % af det danske fødevareforbrug i 2030.

FN's 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed identificerer, prioriterer og synliggør indsatsen for verdens fremtid. Verdensmålene er indbyrdes forbundne og arbejdet med ét mål påvirker de øvrige. Økologien har med sit helhedssyn, principper og praksis foregrebet verdensmålenes bæredygtighedsfokus. Da verdensmålene er et i stigende grad globalt anerkendt rammeværktøj, vil koblingen være en fordel for foreningens kommunikation, partnerskaber, forretningsmuligheder og for vores internationale engagement. I arbejdet for at realisere vores vision og målsætning frem mod 2030 har Økologisk Landsforening derfor valgt
at lade FN’s Verdensmål indgå som en integreret del af foreningens arbejde.

Følgende 5 verdensmål er valgt som primære fokusområder:

  • 6 - Rent vand og sanitet
  • 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • 13 - Klimaindsats
  • 15 - Livet på land
  • 17 - Partnerskab for handling

Principper for økologisk jordbrug

Disse principper er de rødder, som økologisk jordbrug vokser og udvikler sig fra. De udtrykker, hvad økologisk jordbrug kan bidrage med til verden og giver en vision for at forbedre alt jordbrug i en global sammenhæng.

Jordbrug er en af menneskehedens mest grundlæggende aktiviteter, fordi alle folk har brug for daglig føde. Historie, kultur og fælles værdier er indlejret i jordbruget. Principperne gælder for jordbrug i bredeste forstand, herunder den måde hvorpå folk passer jord, vand, planter og dyr for at producere, forarbejde og distribuere fødevarer og andre varer. De vedrører den måde folk omgås levende landskaber, relaterer til hinanden og former fremtidige generationers arv.

Principperne for økologisk jordbrug skal tjene til at inspirere den økologiske bevægelse i al dens mangfoldighed. De vejleder IFOAMs udvikling af holdninger, programmer og standarder. Derudover fremlægges de med en vision om, at de antages verden over.

Hvert princip er formet som en erklæring efterfulgt af en forklaring. Principperne skal bruges som en helhed. De er formuleret som etiske principper, der skal inspirere til handling.

Principperne er:

  • Sundhedsprincippet
  • Økologiprincippet
  • Retfærdighedsprincippet
  • Forsigtighedsprincippet

Sundhedsprincippet

Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed.

Dette princip understreger, at den enkeltes sundhed og folkesundheden ikke kan adskilles fra økosystemernes sundhed - sund jord frembringer sunde fødevarer, der fostrer dyrs og menneskers sundhed.

Sundhed er helheden og integriteten i levende systemer. Det er ikke blot fravær af sygdom, men opretholdelsen af fysisk, mental, social og økologisk trivsel. Immunitet, modstandskraft og regeneration er vigtige kendetegn ved sundhed.

Økologisk jordbrugs rolle, hvad enten det er i landbrug, forarbejdning, distribuering eller forbrug, er at opretholde og forbedre sundheden hos økosystemer og organismer, fra de mindste i jorden til mennesker. Det er især et mål at producere nærende fødevarer af høj kvalitet, der bidrager til sundhedsforebyggelse og trivsel. Derfor bør økologisk jordbrug undgå at anvende gødning, pesticider, medicin og tilsætningsstoffer, der kan have uønskede virkninger for sundheden.

Økologiprincippet

Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.

Dette princip rodfæster økologisk jordbrug i de levende økologiske systemer. Det fastslår, at produktionen skal baseres på økologiske processer og recirkulering. Næring og trivsel opnås gennem økologien i det enkelte produktionsmiljø. For afgrøder, eksempelvis, er det den levende jord, for dyr er det gårdens økosystem, for fisk og havdyr er det vandmiljøet.

Økologisk landbrug, hyrdedrift og høst af naturens produkter bør indpasses i naturens økologiske balancer og kredsløb. Disse kredsløb findes overalt, men deres virkemåde er stedbestemt. Økologisk drift skal tilpasses lokale betingelser, økologi, kultur og omfang. Tilførsler udefra bør reduceres ved genbrug, recirkulering og effektiv brug af materialer og energi for at bevare og forbedre miljøkvaliteten og spare på ressourcerne.

I økologisk jordbrug bør den økologiske balance opnås gennem design af landbrugssystemer, etablering af levesteder og opretholdelse af genetisk og landbrugsmæssig mangfoldighed.

De, der producerer, forarbejder, forhandler eller forbruger økologiske produkter, bør beskytte og gavne det fælles miljø inklusive landskaber, klima, levesteder, biodiversitet, luft og vand.

Retfærdighedsprincippet

Økologisk jordbrug bør bygge på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder. Retfærdighed er kendetegnet ved ret og rimelighed, respekt, fairness og ansvar for den fælles verden, både mellem folk og i deres forhold til andre levende væsener.

Dette princip betoner, at de, der tager del i økologisk jordbrug, bør forholde sig til hinanden på en måde, der sikrer retfærdighed på alle niveauer og for alle parter - landmænd, arbejdere, forbrugere, og de der forarbejder, distribuerer og handler.

Økologisk jordbrug bør give alle involverede en god livskvalitet og bidrage til fødevaresuverænitet og bekæmpelse af fattigdom. Det stræber efter at producere en tilstrækkelig forsyning af kvalitetsfødevarer og andre produkter.

Retfærdighedsprincippet insisterer på, at dyr skal tilbydes forhold og livsmuligheder, der er i overensstemmelse med deres fysiologi, naturlige adfærd og trivsel. Natur- og miljøressourcer, der anvendes til produktion og forbrug, bør forvaltes på en måde, der er socialt og økologisk retfærdig, og sikres for fremtidige generationer.

Retfærdighed kræver systemer for produktion, distribution og handel, der er åbne og rimelige, og som tager højde for de faktiske sociale og miljømæssige omkostninger.

Forsigtighedsprincippet

Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.

Økologisk jordbrug er et levende og dynamisk system, der reagerer på interne og eksterne krav og omstændigheder. De, der driver økologisk jordbrug, kan øge effektiviteten og forbedre produktiviteten, men dette bør ikke ske med fare for sundhed og trivsel. Derfor er der behov for at vurdere ny teknologi og afprøve eksisterende metoder på ny. På grund af vores ufuldstændige forståelse af økosystemer og jordbrug, skal der handles med forsigtighed og omhu.

Dette princip siger, at forsigtighed og ansvar er grundlæggende i drift, udvikling og valg af teknologier i økologisk jordbrug. Videnskab er nødvendig for at sikre, at økologisk jordbrug er sundheds­fremmende, sikkert og økologisk rigtigt. Men videnskabelig viden alene er ikke nok. Praktisk erfaring, opsamlet visdom og traditionel og indfødt viden frembyder gedigne løsninger, afprøvet gennem tiden.

Økologisk jordbrug bør forebygge væsentlige risici ved at vælge hensigtsmæssige teknologier og afvise de uforudsigelige, såsom genteknologi. Beslutninger bør afspejle værdier og behov hos alle, der kan blive påvirket, ved hjælp af gennemskuelige og demokratiske processer.


This document is a translation of the English document entitled "Principles of Organic Agriculture", which text was adopted by the IFOAM General assembly in Adelaide in 2005 and is the only official reference for the Principles. IFOAM does not endorse responsibility for the content of this translated version. For any doubt regarding the exact meaning of its content, please refer to the English version. 04-03-2010