Økologisk Landsforenings værdigrundlag

Vi ser en bæredygtig verden for os, hvor økologien bidrager med tilstrækkelige mængder fødevarer og andre goder lokalt såvel som globalt.

Økologiens fremtid - et fødevaresystem i forandring

Økologiens grundlag – vi har jorden til låns

Bønder og jorden

Det økologiske jordbrug skal producere mad nok til alle og af høj kvalitet. Vi arbejder målrettet for bedre og mere økologi, og for at udviklingen løbende er i balance med markedet, således at økologien er det kloge valg for at fremtidssikre jordbrugerens levebrød og et godt liv på landet. Vi arbejder for mere frugt, grønt og planteprotein i jordbruget, og ønsker at se ændringer i afgrødemønstret og i landskabet med flere vedvarende kulturer og husdyr i nye roller. Vi arbejder for, at produktionen er afstemt med at fremme jordens frugtbarhed, dyrenes ve og vel, den biologiske mangfoldighed, naturindholdet, klimaet, miljøet og sundheden. Og vi vil arbejde for at tiltrække dygtige unge, at fremme godt håndværk, ny teknologi og faglig innovation.

Virksomhed og marked

Virksomhederne skal tage ansvar for at fremme økologien, øge bæredygtigheden og minimere spild i alle led. De producerende virksomheder bidrager til at slutte kredsløbet, ved at føre det organiske affald tilbage til landet og dermed sikre jordens frugtbarhed. De handlende virksomheder sikrer, at deres produkter lever op til økologiens grundprincipper og dermed medvirker til ansvarlig, fair og bæredygtig udvikling. Produkterne er fulgt af et økologisk ansvar og omsorg i alle led, så nærhed, friskhed, kvalitet og særpræg er i front. Vi vil arbejde for, at fremtidens fødevaresystem finder nye former og veje, og at det kan trives i to forbundne spor. Det ene retter sig mod at udvikle et nærmarked for lokalt producerede fødevarer, mens det andet retter sig mod at tilfredsstille markedet både nationalt og på tværs af grænser.

Køkken og måltid

Måltidets råvarer og jordbrugets produktion er hinandens spejl. Med økologien bliver både private og professionelle måltider grønnere, mere klimavenlige og sundere. Køkkenerne skal anvende mindre kød, flere og grovere grøntsager og kornprodukter, de arbejder på at reducere madspild og ønsker at købe lokale varer. I takt med den økologiske omstilling i bespisningen bliver måltidets sociale kraft mere og mere tydelig sammen med værdien af partnerskaber fra jord til bord. Køkkenhåndværkerne skal gå sammen med landmænd og virksomheder som fælles drivkraft i at udbrede fremtidens velsmagende, klimavenlige og sunde økologiskes mad- og måltidskultur til den brede befolkning. Vi vil arbejde for, at måltidet er lige så velsmagende som det er bæredygtigt.

Borger og samfund

Økologiens udbredelse og udvikling skal bygge på demokrati, på dialog og på tæt samarbejde i hele fødevaresystemet og med aktører i hele samfundet og internationalt. Jordbruget, fødevaresystemet og madkulturen skal understøtte samfundets sociale sammenhængskraft, medvirke til at styrke forbindelsen imellem by og land, og at den yngre generation kan få adgang til jorden. Vi vil arbejde for at styrke økologien som en kultur, der i bredere forstand skal løfte samfundet ind i den fælles, bæredygtige fremtid.

Principper for økologisk jordbrug

Økologien tager afsæt i fire globalt gældende grundprincipper:

  • Sundhedsprincippet
  • Økologiprincippet
  • Retfærdighedsprincippet
  • Forsigtighedsprincippet

Økologien har udviklet sig fra en tidlig fase, hvor det især handlede om sund mad og at beskytte miljø og biodiversitet. Efterfølgende har vi haft særlig fokus på certificering reguleret af EU-lovgivning, introduktion af det røde Ø-mærke og statskontrol. Vi er stolte af det røde Ø-mærke, og arbejder for at udvikle endnu bedre og endnu mere økologi, hvor vi fortsat bruger de fire principper som vores etiske kompas for omsorgsfuld og ansvarlig omgang med mulden, vandet, luften, livet og hinanden.

Sundhedsprincippet

Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed.

Dette princip understreger, at den enkeltes sundhed og folkesundheden ikke kan adskilles fra økosystemernes sundhed - sund jord frembringer sunde fødevarer, der fostrer dyrs og menneskers sundhed.

Sundhed er helheden og integriteten i levende systemer. Det er ikke blot fravær af sygdom, men opretholdelsen af fysisk, mental, social og økologisk trivsel. Immunitet, modstandskraft og regeneration er vigtige kendetegn ved sundhed.

Økologisk jordbrugs rolle, hvad enten det er i landbrug, forarbejdning, distribuering eller forbrug, er at opretholde og forbedre sundheden hos økosystemer og organismer, fra de mindste i jorden til mennesker. Det er især et mål at producere nærende fødevarer af høj kvalitet, der bidrager til sundhedsforebyggelse og trivsel. Derfor bør økologisk jordbrug undgå at anvende gødning, pesticider, medicin og tilsætningsstoffer, der kan have uønskede virkninger for sundheden.

Økologiprincippet

Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.

Dette princip rodfæster økologisk jordbrug i de levende økologiske systemer. Det fastslår, at produktionen skal baseres på økologiske processer og recirkulering. Næring og trivsel opnås gennem økologien i det enkelte produktionsmiljø. For afgrøder, eksempelvis, er det den levende jord, for dyr er det gårdens økosystem, for fisk og havdyr er det vandmiljøet.

Økologisk landbrug, hyrdedrift og høst af naturens produkter bør indpasses i naturens økologiske balancer og kredsløb. Disse kredsløb findes overalt, men deres virkemåde er stedbestemt. Økologisk drift skal tilpasses lokale betingelser, økologi, kultur og omfang. Tilførsler udefra bør reduceres ved genbrug, recirkulering og effektiv brug af materialer og energi for at bevare og forbedre miljøkvaliteten og spare på ressourcerne.

I økologisk jordbrug bør den økologiske balance opnås gennem design af landbrugssystemer, etablering af levesteder og opretholdelse af genetisk og landbrugsmæssig mangfoldighed.

De, der producerer, forarbejder, forhandler eller forbruger økologiske produkter, bør beskytte og gavne det fælles miljø inklusive landskaber, klima, levesteder, biodiversitet, luft og vand.

Retfærdighedsprincippet

Økologisk jordbrug bør bygge på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder. Retfærdighed er kendetegnet ved ret og rimelighed, respekt, fairness og ansvar for den fælles verden, både mellem folk og i deres forhold til andre levende væsener.

Dette princip betoner, at de, der tager del i økologisk jordbrug, bør forholde sig til hinanden på en måde, der sikrer retfærdighed på alle niveauer og for alle parter - landmænd, arbejdere, forbrugere, og de der forarbejder, distribuerer og handler.

Økologisk jordbrug bør give alle involverede en god livskvalitet og bidrage til fødevaresuverænitet og bekæmpelse af fattigdom. Det stræber efter at producere en tilstrækkelig forsyning af kvalitetsfødevarer og andre produkter.

Retfærdighedsprincippet insisterer på, at dyr skal tilbydes forhold og livsmuligheder, der er i overensstemmelse med deres fysiologi, naturlige adfærd og trivsel. Natur- og miljøressourcer, der anvendes til produktion og forbrug, bør forvaltes på en måde, der er socialt og økologisk retfærdig, og sikres for fremtidige generationer.

Retfærdighed kræver systemer for produktion, distribution og handel, der er åbne og rimelige, og som tager højde for de faktiske sociale og miljømæssige omkostninger.

Forsigtighedsprincippet

Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.

Økologisk jordbrug er et levende og dynamisk system, der reagerer på interne og eksterne krav og omstændigheder. De, der driver økologisk jordbrug, kan øge effektiviteten og forbedre produktiviteten, men dette bør ikke ske med fare for sundhed og trivsel. Derfor er der behov for at vurdere ny teknologi og afprøve eksisterende metoder på ny. På grund af vores ufuldstændige forståelse af økosystemer og jordbrug, skal der handles med forsigtighed og omhu.

Dette princip siger, at forsigtighed og ansvar er grundlæggende i drift, udvikling og valg af teknologier i økologisk jordbrug. Videnskab er nødvendig for at sikre, at økologisk jordbrug er sundheds­fremmende, sikkert og økologisk rigtigt. Men videnskabelig viden alene er ikke nok. Praktisk erfaring, opsamlet visdom og traditionel og indfødt viden frembyder gedigne løsninger, afprøvet gennem tiden.

Økologisk jordbrug bør forebygge væsentlige risici ved at vælge hensigtsmæssige teknologier og afvise de uforudsigelige, såsom genteknologi. Beslutninger bør afspejle værdier og behov hos alle, der kan blive påvirket, ved hjælp af gennemskuelige og demokratiske processer.


This document is a translation of the English document entitled "Principles of Organic Agriculture", which text was adopted by the IFOAM General assembly in Adelaide in 2005 and is the only official reference for the Principles. IFOAM does not endorse responsibility for the content of this translated version. For any doubt regarding the exact meaning of its content, please refer to the English version. 04-03-2010