Jordbrugets anvendelse af gødning

Bekendtgørelsesudkastet udsætter ikrafttrædelsen af kvælstofnormer for økologisk svineproduktion. Der blev med bekendtgørelsen for landbrugets anvendelse af gødning gældende fra august 2018 indsat særskilte kvælstofnormer for økologisk svineproduktion. De nye normer adskiller sig væsentligt fra dem, som svineproducenterne har indrettet deres produktion efter. Der har derfor været behov for at give producenterne tid til at tilpasse deres system. Det er et forslag, som Økologisk Landsforening bakker op i sit høringssvar. Samtidigt peger Økologisk Landsforening på, at det skal vurderes, om grundlaget for beregningerne er korrekt, inden de nye normer kan skrives ind i bekendtgørelsen.

Høringssvar til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019.

Økologisk Landsforening vil med dette svar kommentere på forslag om at udsætte ikrafttrædelsen af normer for økologisk svineproduktion, som fremgik af bilag 2, tabel 2.

Det er principielt ønsket og efterspurgt, at der tilvejebringes normer med afsæt i det økologiske system.

Men det er i den nuværende situation helt nødvendigt at udsætte introduktionen af særlige økologiske normer. Der er i dette tilfælde tale om en væsentlig ændring sammenholdt med de konventionelle normer. Det viser behovet for at få normer for det økologiske system, men det betyder samtidigt, at det er af meget stor vigtighed, at der er stor sikkerhed for, at grundlaget for beregningerne bag normerne er korrekt og retvisende for indretningen af produktionen i Danmark. Og den sikkerhed har vi ikke endnu.

De nye normer berører eksisterende etablerede producenter, der har investeret og indrettet sig i tillid til gældende regler. Når grundlaget ændrer sig væsentligt, så er der både behov for tid til tilpasning og for meget stor sikkerhed for at ændringen er baseret på et sikkert grundlag, eftersom ændringen kan have meget store økonomiske konsekvenser.

Økologisk Landsforening mener derfor ikke, at de nye normer kan træde i kraft på det foreliggende grundlag. Der er behov for at genbesøge beregningerne og at få dem konfirmeret med målinger fra økologiske svin og stalde. Økologisk Landsforening stiller sig uforstående overfor, at der ikke er konstateret en stor respons i marken, hvor der er anvendt økologisk svinegylle svarende til, at der er betydeligt mere N i gyllen jf. beregningerne end der hidtil er regnet med. Det udgør også en udfordring, at det økologiske system endnu ikke er så standardiseret i sin indretning.