Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Ændret husdyrgødningsbekendtgørelse gør det lidt nemmere at have mobile staldanlæg. Ministeriet har i et forslag til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse imødekommet Økologisk Landsforening. Den nuværende husdyrgødningsbekendtgørelse indeholder krav om afstand til naboskel, som ikke er rimelige, når man har sine husdyr i mobile staldanlæg og hytter. Det rettes der op på i forslaget til ændret bekendtgørelse.

Økologisk Landsforening har gennemgået udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse.

Vi er glade for at se, at der er reageret på flere af de forhold vedrørende ikke faste anlæg samt regulering af ejendomme, der kun har et lille hold af grise, som foreningen har bragt op i tidligere høringssvar, og som vi har fremført på mødet i dialoggruppen for miljøregulering og økologi den 7. februar.

Det skal dog også nævnes, at Økologisk Landsforening mener, der i høringsudkastet er tale om væsentlige ændringer for bedrifter med mobile anlæg, hvilket foreningen gerne havde set fremgik af den generelle introduktion til udkastet.

Derudover så er Økologisk Landsforening meget usikker på forslaget om, at arealer der har en aftale om nedsat N tildeling under Landdistriktsprogrammet ikke kan medregnes som harmoniareal. Økologisk Landsforening er ikke klar over, hvilke arealer med aftale, der er tale om, og der er ikke overensstemmelse mellem teksten i bekendtgørelsen og forklaringen i høringsnotatet, idet det ikke kan læses direkte af bekendtgørelsen, at arealer med ØA og evt. N tillæg ikke er omfattet af, at de ikke kan medregnes som harmoniareal. Økologisk Landsforening mener, at det er et forslag, som kræver en ordentlig belysning, inden det skal kunne skrives ind i bekendtgørelsen, og forslaget burde have været omtalt i den generelle introduktion. 

Generelt er det Økologisk Landsforenings oplevelse, at bekendtgørelsen er tung at læse. Det har været en stor hjælp at kunne læne sig op ad høringsbrevet, og det burde give anledning til at overveje, om der er bestemmelser, der kunne formuleres mere klart.                                                                                                                                      

Nedenfor vil vi gennemgå vores bemærkninger enkeltvist. 

5, placering af anlæg og §7 placering af folde, vand- og fodertrug

Økologisk Landsforening finder det unødvendigt at lade mobile anlæg være omfattet af forbuddet i § 5 stk. 1. pkt. 1 og pkt. 3 i forhold til pkt. 1. (afstandskrav til områder udlagt i kommuneplanens rammedel til fremtidig anvendelse, der ikke er landbrug). Der kan gå mange år, inden et område, der er udlagt til fremtidig byzone eller sommerhusområde udnyttes, og mobile anlæg kan flyttes med kort varsel. Der er derfor væsentlig forskel på disse anlæg og faste anlæg, for så vidt angår adgang til lade anvendelsen af arealerne overgå til andet formål end landbrug.

Det er selvfølgelig positivt, at kommunen kan dispensere fra forbuddet, men det er unødigt bureaukratisk, at stille krav om dispensation fra kommunalbestyrelsen, når der er tale om områder, der kun er udlagt i kommuneplanens rammedel.

Tilsvarende mener Økologisk Landsforening, at det er unødigt at stille krav om dispensation for at kunne etablere, ændre eller udvide folde i områderne i pkt. 1 – 3 i §5[1] samt at have foder- og vandtrug på sådanne områder, hvilket følger af §7 stk. 1 og 2 og §7 stk. 3.

For så vidt angår muligheden for at have folde i områder for fremtid byzone eller fremtidigt sommerhusområde, så må det være tilstrækkeligt, at kommunen kan varsle landmanden eet år forud for, at arealet ikke længere kan anvendes til afgræsning. For så vidt angår placering af folde og tilhørende foder- og vandtrug i landzoneområder jf §5 pkt. 2, bør det være tilstrækkeligt reguleret af §5 pkt. 4[2], der stiller krav om, at der skal være mindst 50 meter til nabobebyggelse, og det særlige krav, der gælder, hvis der er tale om svin i §7 stk. 1.

6, stk. 4, 5 og 6 afstandskrav i forbindelse med placering af ikke faste anlæg

Økologisk Landsforening er positiv overfor, at afstandskravet ved placering af flytbare hytter/skure/stalde fremover ikke også gælder afstand til offentlig og privat fællesvej samt egen beboelse.

Økologisk Landsforening noterer også, at ministeriet har forsøgt at håndtere, at der ikke er grundlag for at have et afstandskrav til naboarealer som f.eks. markskel, skel til private skove etc. Det fremlagte forslag forekommer imidlertid at være i konflikt med §5 stk. 1, pkt. 4. Jf §5, så skal der holdes en afstand på mindst 50 meter til nabobeboelse. Men konsekvensen af § 6 stk. 6 er, at der også skal holdes en afstand på 30 meter til skel, hvor beboelsen ligger tættere på skellet end 100 meter, og det vil sige at mindste afstanden i mange tilfældet er mere end de 50 meter. Det vil være enklere blot at sikre én mindste afstand til nabobeboelse og i fald, dette spørgsmål skal håndteres i § 6, så blot gengive eller henvise til §5 stk. 1, pkt. 4, som sikrer en mindste afstand til nabobeboelse.

7, stk. 1 – folde til svin – og folde med andre afgræssende dyr

Det er positivt, at der foretages en ændring til ordlyden i den gældende bekendtgørelse, og at §7 stk. 1 først gøres gældende for ejendomme med et vist antal dyr. Dermed er der bedre overensstemmelse med den tidligere regulering, hvor ejendommen skulle have mere end 15 De for at være omfattet af bekendtgørelsen.

Specifikt angående afstandskravet for placering af folde til svin, så var det imidlertid først gældende, når der var mindst 15 svin på mindst 35 kg pr. fold.  Forslaget i dette udkast betyder, at det er underordnet, hvor få dyr, der går i folden. Derved er der foretaget en unødvendig opstramning. Men eftersom, der er tale om afstand til nabobeboelse og ikke naboskel, så er der formentlig tale om en opstramning, der er til at leve med.

Det skal nævnes, at tidligere var det kun folde med svin, der var omfattet af et afstandskrav til nabobeboelse. Økologisk Landsforening savner en begrundelse, for hvorfor alle typer folde nu er omfattet af afstandskravet.

9, stk. 6 - forbud mod tilbageføring af al husdyrgødning fra opbevaringsanlægget til husdyranlægget

Økologisk Landsforening mener, der er ældre kvægstalde, hvor der vil der være et bagskylningssystem, hvor der hentes gylle ind fra gyllebeholderen til at fortynde gyllen i gyllekanalerne med, så den bliver lettere at pumpe ud af stalden. Disse stalde vil få et problem med den foreslåede opstramning. Økologisk Landsforening mener, der bør sikres en mulighed for at disse stalde fortsat kan lave bagskylning med deres gylle.

10, stk. 2 – logbog over placering ved flytninger samt behov for at skabe bedre overensstemmelse med praksis på faremarkerne

Økologisk Landsforening mener, som det også blev fremført på mødet med ministeriet den 7. februar, at der er behov for at gøre det mere tydeligt, at kravet om logbogsregistreringer kun gøres gældende ved flytning, der er sjældnere end hver 9. uge.

Økologisk Landsforening foreslår endvidere, som det også er fremført på mødet i februar, at skillelinien på flytning mindst hver 9. uge flyttes til mindst hver 12. uge med henvisning til, at flere og flere svineproducenter først fravænner grisene, når de er 9-10 uger gamle, og soen gerne indsættes i folden et par uger før faring. De nuværende 9 uger er fastsat med afsæt i minimumskravet til fravænningsalder på 7 uger.

16, stk. 2 – overdækning af møddinger mv.

Økologisk Landsforening mener, at der er tale om en væsentlig skærpelse, når undtagelsen fra kravet om overdækning hvor der er daglig tilførsel kun gøres gældende for staldsystemer, der er etableret senest den 1. august 2019 og foreningen stiller sig uforstående overfor, hvorfor denne opstramning indføres.

40 - arealer med reduceret N tildeling anses ikke længere for harmoniareal

Økologisk Landsforening er som det fremgår af kommentarerne i starten af dette høringssvar usikker på, hvilke arealer, der berøres af den foreslåede ændring og dermed hvilken betydning ændringen vil få. I fald det medfører en ændring sammenholdt med praksis i dag, så kræver det en ordentlig varsling, så landbrugene kan nå at tilpasse deres gødningsplaner og aftaler og evt. tilsagn.

Ordlyden som den er skrevet i bekendtgørelsesudkastet, afslører heller ikke, at arealer med økologisk arealtilskud og evt. N tillæg ikke er omfattet.

Opstramningen er endvidere en anledning til at tilkendegive, at foreningen finder det meget unødvendigt, at vildt- og bivenlige tiltag, der etableres i marken i det omfang, det kan gøres uden, at det påvirker adgangen til at modtage grundbetaling, ikke kan medregnes til opgørelsen af bedriftens kvælstofkvote. Danmark går på dette felt videre end nitratdirektivet kræver, idet nitratdirektivet regulerer på ejendomsniveau og ikke på markniveau, og det anses for at være unødigt bureaukrati at skulle bede om, at der tages højde for disse tiltag, når der laves gødningsplaner og regnskaber, eftersom arealerne samlet set kun udgør en marginal andel af bedriftens samlede areal. Som minimum kunne økologer, der modtager ØA og dermed holder sig på et N loft, der ligger under de 170 kg total N/ha, som nitratdirektivet regulerer bliver fritaget for kravet om at trække arealet ud af beregningen af bedriftens N kvote, eftersom økologer dermed i forvejen har nedsat den samlede N kvote sammenholdt med nitratdirektivets bestemmelser. Arealerne er bortset fra barjordsstriberne bevoksede, og flere af de udsåede arter har også en tildelt N norm.

 

[1] § 5, pkt 1-3:

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidig byzone- eller fremtidigt sommerhusområde,

2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål

med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende,

3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder

[2]§5, pkt. 4:

4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.