Udkast til bekendtgørelse om afsætningsfremme

Økologisk Landsforening har gennemgået udkastet til bekendtgørelse under Fiskeristyrelsen om afsætningsfremme.

Økologisk Landsforening hæfter sig ved, at økologi ikke som tidligere nyder særlig prioritering.

Det finder foreningen særdeles beklageligt med henvisning til, at økologi leverer på punkter som lavere miljøbelastning; højere dyrevelfærd f.eks. som følge af, at der er mere plads og lavere behandlingsbehov; mere naturlige forhold i dammene; lavere ressourceforbrug, hvilket også har en positiv betydning for klimaet; og forbrugersikkerhed som følge af et lavere medicinforbrug.

Dansk økologisk akvakultur omfatter i 2019:

6 økologiske ferskvandsdambrug
2 økologiske havbrug
20 økologiske linemuslingeanlæg
4 økologiske tanganlæg
2 økologiske krebsebrug

Det skønnes, at den samlede produktion af økologiske akvakulturprodukter er på ca. 3000 tons/år.

Hertil kommer at flere danske forarbejdningsvirksomheder importerer eksempelvis øko-laks for at forarbejde disse og derefter re-eksportere de færdige produkter til udlandet.

Der er fortsat stort potentiale for at øge afsætningen af produkter fra økologisk akvakultur. Økologisk Landsforening vil gerne henvise til både:

  • IFRO Udredning 2019 / 07 ”Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2019” side 4 og 17, https://fiskeristyrelsen.dk/media/10469/vurdering-af-markedsudsigten-for-arter-opdraettet-i-dansk-akvakultur-2019.pdf og
  • Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen, https://mst.dk/media/147844/strategi_for_baeredygtig_udvikling_af_akvakultursektoren_i_danmark_2014-2020.pdf

Det er imidlertid af stor betydning at have adgang til midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Det er ikke muligt at søge støtte til eksempelvis information og afsætningsprojekter for økologiske fisk og andre økologiske akvakulturprodukter under de støtteprogrammer, der giver støtte til afsætningsfremme af økologiske landbrugsprodukter, eftersom akvakulturprodukter ikke kategoriseres som landbrugsprodukter i EU regi.

I praksis betyder dette bl.a., at der ikke må indgå fisk og dermed akvakulturprodukter i de informations- og afsætningsfremmeprojekter, som eksempelvis Økologisk Landsforening kører med støtte fra Økologifremmeordningen eller Fonden for Økologisk Landbrug.

Økologisk Landsforening mener derfor, at økologi fortsat skal have en specifik høj prioritering, og foreningen henviser nedenfor til de steder i udkastet, hvor økologi bør skrives ind.

  • 1 – pkt 1: Bør ændres til: 1) Afsætningsfremme af kystfiskeres fangster eller økologiske akvakulturprodukter
  • 1 – pkt 5: Bør ændres til: 5) fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter – herunder økologiske akvakulturprodukter – gennem afsætnings- og informationskampagner
  • 10 – stk 6: Bør ændres til: Projekter målrettet kystfiskeri og/eller skånsomt fiskeri, og/eller økologisk akvakultur, bliver tildelt 2 ekstra point.

Der er vigtigt for udviklingen af økologisk akvakultur – at den nyder samme prioritering som kystfiskeri, økologisk akvakultur bør derfor ligesom kystfiskeri også tildeles ekstra point.