Jordbrugets gødningsanvendelse

Forslaget indfører blandt andet særlige N og P normer for økologiske svin. Økologisk Landsforening foreslår, at der laves en overgangsperiode for indførelsen af P normerne, og at de reviderede N normer først træder i kraft, når producenterne skal forny deres økologiske arealtilskud. De nye normer er en anden forudsætning, end de producenterne kendte, da de indrettede deres produktion og da de søgte deres økologiske arealtilskud, der har en tilsagnsperiode på 5 år.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020,  j.nr. 19-1261-000001

Økologisk Landsforening har gennemgået det udsendte materiale.

Foreningen vil først og fremmeste fremhæve, at de N-normer og P-normer, der nu er indeholdt i bekendtgørelsen for økologisk svineproduktion bekræfter, at det var meget vigtigt, at de blev genberegnet.

De selvstændige normer indeholder fortsat en ny situation for de økologiske svineproducenter, omend ikke i samme størrelsesorden, som det der kunne have været gældende, hvis normerne ikke var blevet genberegnet.

Økologisk Landsforening vil alligevel fremhæve, at normerne fortsat giver udfordringer for de økologiske svineproducenter. Det skyldes, at alle økologiske svineproducenter har indgået en aftale om Økologisk Arealtilskud, der indeholder et N-loft på 100 kg udnyttet N/ha, dvs. de skal længere ned end de 170 kg total N/ha, som er gældende for øvrige svineproducenter. Aftalerne er femårige, så producenterne kan ikke komme ud af dem uden et tilbagebetalingskrav.

Uanset ØA-aftaler, så vil producenter i fosfor-følsomme områder også blive ramt af, at der er beregnet et højere P indhold i gødningen, end det producenterne har taget udgangspunkt i, da de indrettede produktionen.

Producenterne har indrettet sig i tillid til gældende lovgivning og de gældende N og P normer. Der har i øvrigt været en vækst i økologisk svineproduktion de seneste år. Økologisk Landsforening mener af disse to årsager, at der bør laves en overgangsordning for de nye normer. Overgangsordningen bør som minimum dække ikrafttrædelsen af P begrænsningen, men eftersom ØA-aftalerne er 5 årige, så foreslår Økologisk Landsforening, fsva. ikrafttrædelsen af de nye N normer, at de træder i kraft i takt med, at producenterne skal indgå nye økologitilskudsaftaler, så de undgår tilbagebetalingskrav. Udfordringen med at overholde ØA N-loftet på 100 kg udnyttet N/ha er så vidt Økologisk Landsforening ved ikke medregnet i omkostningen på 7 milliarder, som det fremgår af høringsbrevet, at SEGES har beregnet omkostningen for de økologiske svineproducenter til.

Antallet af økologiske svineproducenter er fortsat relativt lille, det vil derfor ikke have den store konsekvens for miljøbeskyttelsen at tillade en selvstændig overgangsordning for fosfor og en overgangsordning for kvælstof, der følger fornyelsen af ØA- tilskuddene, men det vil have stor betydning for den enkelte svineproducent.  Det vil have stor økonomisk betydning, og det har betydning for tilliden til myndigheder og lovgivning.

Økologisk Landsforening har også bemærket, at så er der for alle systemer af økologiske/frilands høns er lagt ekstra næringsstoffer til for "udeareal". Disse næringsstoffer er ikke trukket fra i den øvrige gødning, som afsættes i stalden. Det drejer sig om 9 kg N og 2,3 kg P ekstra for hver 100 økologiske årshøner. Foreningen kan ikke finde denne ændring omtalt i høringsbrevet og er heller ikke vidende om, at den skulle indføres. Kan der være tale om en fejl?

Økologisk Landsforening er forbeholden overfor, hvorfor gødningsplan nu skal indberettes og hvorfor det skal være på markniveau. Det øger bureaukratiet for landmændene og udgifter til konsulentbistand, og det er alligevel ikke muligt at kontrollere overholdelse på markniveau. Det går også videre, end det der er stillet krav om jf. nitratdirektivet, hvor N begrænsningen er på bedriftsniveau.