Lov om kemikalier med oplysning om brug af sprøjtemidler

Økologisk Landsforening opfordrer i sit høringssvar loven, at det skal fremgå af sprøjtejournalen, om bedriften er økologisk, samt at der foretages en tilpasning af gebyrsystemet, så levnedsmidler mv. der bruges til plantebeskyttelse ikke er uforholdsmæssigt dyre at anvende sammenlignet med syntetiske bekæmpelsesmidler, der er belastende for miljøet.

Høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af lov om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget (integreret plantebeskyttelse, indberetning af sprøjtejournal og tilskud til mindre belastende bekæmpelsesmidler m.v.), journalnummer 2019-1584.

Økologisk Landsforening har gennemgået lovforslaget om ændring af lov om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget og vil med dette svar pege på behovet for, at der indføres krav om, at det skal fremgå af sprøjtejournalen, om bedriften er økologisk, samt at der foretages en tilpasning af gebyrsystemet, så mindre belastende bekæmpelsesmidler ikke bliver uforholdsmæssigt dyre sammenholdt med de mere belastende som følge af, at der opgjort i vægt anvendes mere aktiv stof.

Vedrørende sprøjtejournalen, så ønsker Økologisk Landsforening, at det fremgår af indberetning af sprøjtejournalen, hvis bedriften er autoriseret til økologisk produktion. Der er godkendt et begrænset antal midler baseret på naturens egne stoffer eller produkter godkendt til fødevarer. Det vil være hensigtsmæssigt, at det er muligt at trække data på anvendelsesomfanget i økologi, da det gør det nemmere at tage stilling til, om der er behov for nye administrative redskaber og regler for at styre anvendelsen.

Økologisk Landsforening foreslår, at kravet om, at det oplyses om bedriften er autoriseret til økologisk drift, indføres i forbindelse med, at der skabes hjemmel i kemikalieloven til at fastsætte indberetningskrav.

Vedrørende forslaget om, at der skal være tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter og til gebyrbetaling i forbindelse med godkendelse af mindre belastende bekæmpelsesmidler m.v., så vil Økologisk Landsforening ligeledes pege på behovet for at tilpasse systemet for gebyrer på pesticider, så mere skånsomme midler ikke pålægges en relativ stor afgift fordi, de er godkendt til brug i høje doser. Det gælder f.eks. kaliumbicarbonat, der er godkendt til levnedsmidler, kaolin, der er et lermineral og svovl, som kan anvendes i meget større dosis, hvis det udbringes som gødning. Det nuværende afgiftssystem bremser omlægningen fra mere belastende midler til mindre belastende midler, der falder uden for karakteren af gængse plantebeskyttelsesmidler.