BAT krav til IE brug (intensivt opdræt af svin og fjerkræ)

Økologisk Landsforening foreslår, at producenter skal kunne bruge hjemmeblandet foder, som ikke varmebehandles, som et virkemiddel til at begrænse fosforbelastningen fra disse husdyrbrug. Økologisk Landsforening peger også på unødige bureaukratiske krav, der allerede er sikret af andre regler og kontrol.

Høringssvar til ændringer i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. Journalnummer  2019-9858

Hermed kommentarer fra Økologisk Landsforening til det udsendte udkast til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Til forslagets §44, Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

Det virker voldsomt og meget tidskrævende, hvis man som landmand skal udarbejde en plan for kontrol, reparation og vedligehold for alle de ting, der er nævnt i §44, stk. 2. En del af tingene vil automatisk blive repareret straks, hvis de går i stykker, fordi produktionen afhænger af det. En del af tingene indgår allerede i miljøgodkendelserne vilkår (f.eks. årlig kontrol af gyllebeholdere og beredskabsplan). Resten er en del af Godt Landmandsskab, som allerede bør følges, uden at det dokumenteres særskilt.

Til forslagets §46, Fodringskrav

Økologiske producenters muligheder for at opfylde §46, stk. 1 (nedsættelse af udskilt kvælstof) er begrænset til fasefodring, idet hverken kunstige aminosyrer eller andre fodertilsætningsstoffer er tilladt at bruge ifølge det økologiske regelsæt.

Det samme gør sig gældende omkring nedsættelse af udskilt fosfor fosfor i §46, stk. 2.

ØL foreslår, at hjemmeblanding af foder inddrages som et virkemiddel (til økologer), idet korns naturlige indhold af fytase nedbrydes ved varmebehandling i forbindelse med pilletering af kraftfoder. Derfor kan hjemmeblanding af foder være et virkemiddel på samme måde som tilsætning af kunstig fytase er.

Til forslagets §50, Indberetning til kommunalbestyrelsen

Kravet om årlig indberetning af egenkontrol til kommunalbestyrelsen virker unødigt bureaukratisk. Alle IE-brug får som minimum basis miljøtilsyn hvert 3. år, og en hel del af disse får tilsyn 1 eller 2 år mellem hvert basistilsyn. Der foretages fysisk miljøtilsyn på mindst 40% af IE-brugene hvert år. På baggrund af den hyppige besøgsfrekvens bør det være tilstrækkeligt, at oplysningerne fra egenkontrollen er til stede, når der kommer miljøtilsyn.