Høringssvar til EU kommissionens forslag til en europæisk grøn pagt

Økologisk Landsforening opfordrer i sit høringssvar den danske regering til at give sin udstrakte støtte til EU kommissionens forslag til en grønne pagt med EUs borgere og industri. Aftalen der skal godkendes af EU parlamentet og ministerrådet peger på behovet for systemforandring og mere økologi og der er et meget stort sammenfald med Økologisk landsforenings oplæg til klimapolitik og en politik for et landbrug i pagt med både klima og natur.

Høringssvar til meddelelse om EU kommissionens grønne aftale

Økologisk Landsforening vil gerne rose EU-kommissionen for dens udkast til grøn aftale. Den viser, at EU-kommissionen vil tage et seriøst ansvar for at skabe en grøn omstilling, og at EU-kommissionen er meget opmærksom på, hvor store forandringer, der skal ske, hvis vi skal stoppe klimakrisen og biodiversitetstabet. Økologisk Landsforening lægger vægt på, at Danmark giver sin udstrakte støtte til aftalen.  

Økologisk landsforening hæfter sig i særlig grad ved følgende forhold i aftalen, som foreningen mener, at Danmark skal bakke op.

Fastholdelse af ikkebæredygtige praksisser skal undgås

Det er en udfordring at brødføde den voksende verdensbefolkning ud fra nuværende produktionsmønstre

Fødevareproduktionen bidrager stadig til forurening, tab af biodiversitet, klimaforandring og forbruger store naturressourcer.

Fødevarer af lav ernæringsmæssig kvalitet bidrager til sygdom.

Det er afgørende at øge den værdi, der er knyttet til genoprettelse og beskyttelse af økosystemer og bæredygtig brug af ressourcer.

Kommissionen vil sørge for, at medlemslandenes strategiske planer for anvendelse af EUs landbrugsstøtte fører til mere bæredygtige praksisser som økologisk landbrug, skovlandbrug og strengere dyrevelfærdsstandarder.

Økoordninger i landbrugsstøtten skal belønne landbrugere for bedre miljø- og klimaforanstaltninger herunder CO2 lagring i jorden, forbedret forvaltning af næringsstoffer med henblik på at forbedre vandkvaliteten og reducere emissionerne. Væsentlig reduktion af brug af pesticider, antibiotika, gødningsstoffer, og at der kommer mere økologi.

Kommissionen peger på, at den primære årsag til tab af biodiversitet er den måde, vi bruger jorden på og udnyttelsen af jordens ressourcer.

Kommissionen vil i sin biodiversitetsstrategi fremme kulstofrige økosystemer

Den cirkulære økonomi skal fremmes.

Kommissionen vil undersøge muligheder for at vejlede forbrugerne om at vælge sund og bæredygtige ernæring og reducere madspild.

Alle EU-politikker bør bidrage til bevarelse og genopretning af EUs naturkapital. Der henvises til brugen af pesticider og gødningsstoffer.

Kommissionen mener, der er betydeligt potentiale i de globale markeder for bæredygtige produkter

EU-kommissionen vil udnytte sin ekspertise til at tilskynde naboer og partnere til at slå følge på en bæredygtig vej.

Importerede fødevarer, der ikke overholder EU miljøstandarder, må ikke sættes på det europæiske marked

Kommissionen er klar til at fremlægge forslag til CO2 grænsetilpasningsmekanismer, hvis der er forskel på ambitionsniveauet mellem lande med henblik på at undgå kulstoflækage.

Kommissionen vil finansiere omstillingen med massive offentlige investeringer og lede private midler over i klima- og miljøtiltag.

Der er tale om en stor omstilling, der forudsætter aktiv deltagelse fra EUs borgere og tillid til omstillingen, og at mennesket kommer i centrum. EUs borgere og industri skal bringes sammen med de lokale, regionale og nationale myndigheder og civilsamfundet, og industrien skal arbejde tæt sammen med EU´s institutioner og rådgivende organer.

EU kommissionens meddelelse er i fuld overensstemmelse med Økologisk Landsforenings offentliggjorte politik for klima og for et landbrug i pagt med klima og natur, som kan læse på følgende to links.

https://okologi.dk/politik/natur-i-fremtidens-landbrug

https://okologi.dk/politik/klima/balanceret-klimaregnskab

Økologisk Landsforening er fortaler for introduktion af obligatorisk klimaregnskab for alle med et fastlagt CO2 loft og betaling til klimakompensation for overtrædelse af loftet og finansiering af arealbaserede klimatiltag med midler fra EUs landbrugsstøtte. Økologisk Landsforening mener, at EU's landbrugsstøtte gradvis skal omlægges fra passiv arealstøtte til betaling for fælles goder som natur- og klimatiltag. Fra 2022 bør halvdelen af søjle I budgettet bruges på eco-schemes og adgangen til støtten bør forudsætte, at der er lavet et klimaregnskab og dokumentation på bidrag til naturbevarelse med en henvisning til Aichi målene i FNs biodiversitetskonvention.

Investering i økologi er en investering i omlægning til et system, hvor planteproduktion vil udgøre en langt større del af landbruget og dermed i vores kost. Det er er samtidigt en investering i et system, der sikrer et højt kulstofindhold i jorden, hvor der ikke bruges pesticider, og hvor der bruges langt mindre gødning, hvor der er et meget lavt antibiotikaforbrug, og det kan frigive arealer til natur, da der skal bruges mindre areal til at ernære verdensbefolkning med en mere planterig kost fremfor med produkter fra husdyrproduktion, og så er det et system, der vil være afhængig af, at det cirkulære næringsstofsystem genoprettes. Det blev afbrudt, da landbruget fik adgang til kunstgødning.

Økologisk Landsforening vil benytte meddelelsen om EU kommissionens grønne aftale til at påpege, at det er vigtigt jf. den prioritering, som EU-kommissionen har givet økologi i meddelelsen, behovet for systemforandring, fokus på kulstofrige jorde, færre pesticider og bedre forvaltning af næringsstoffer og mindre antibiotika, at økologi indgå eksplicit i Horizon Europe. Det fremgår ikke af meddelelsen, at økologi er prioriteret i Horizon Europe, og det fremgår heller ikke at det aktuelle udkast til Horizon Europe, som Økologisk Landsforening kender til. Det er selvfølgelig en stor mangel sammenholdt med indholdet i meddelelsen om den grønne aftale. Økologisk landsforening skal derfor opfordre til, at det skrives ind i såvel den grønne aftale som i det Horizon Europe program, der skal vedtages i foråret.