Høringssvar til pesticidstrategien 2017 – 2021, journal nummer MST-029-00561

Økologisk Landsforening har gennemgået udkast til ny pesticidstrategi. I det følgende redegør foreningen for sine kommentarer. Kommentarerne er fremlagt i den rækkefølge, som emnerne optræder i udkastet til strategi.

Fruktose og natron er nævnt som eksempler på tilladte basisstoffer – det bør fremgå, at pt. indeholder EUs økologiregler den yderlige restriktion, at basisstofferne skal være af animalsk eller vegetabilsk oprindelse for at kunne blive godkendt til økologi. Økologisk Landsforening anbefaler, at det skrives ind, at Danmark arbejder for at få denne restriktion opblødt, så natron kan tillades.

Foreningen noterer sig, at Danmark vil arbejde for, at basisstoffer ikke kan søges optaget som aktivstoffer. Foreningen har i øvrigt en forventning om, at den nuværende afgiftsmodel evalueres, således at lavrisikostoffer ikke belastes uhensigtsmæssigt sammenholdt med mere giftige alternativer.

Økologisk Landsforening finder det meget vigtigt, at der indsamles mere viden om vurdering af sprøjtemidlers giftighed over for bier og henviser her ikke mindst til neonicotinoiderne.

Økologisk Landsforening mener, at strategisk omlægningsrådgivning, så produktionen lægges om til økologisk drift bør skrives ind i afsnittet om Målrettet tilskud til særlig dyrkningspraksis i BNBO. Foreningen henviser til, initiativ 1 i anbefaling 16 fra Det økologiske erhvervsteam, der siger at: ”Der bør etableres et samarbejde mellem staten, kommunerne og økologierhvervet om økologisk drift som virkemiddel på og omkring arealer med natur- og drikkevandsinteresser.”

Strategien redegør for forligsteksten, der indeholder, at landbruget selv vil sørge for kompensation til producenter, der har fået deres afgrøder forurenet med prosulfocarb. Det kunne være hensigtsmæssigt med en formulering, der ligger tættere op af den politiske forståelse af det, der forventes af landbruget.  Der bør således stå, ” Det forventes, at erhvervet som tidligere tilvejebringer en kompensation for producenter, der oplever at deres afgrøder er blevet ramt af prosulfocarb”. Dermed er der grundlag for at tage en fornyet politisk drøftelse, hvis landbruget mod forventning ikke tilvejebringer kompensation.

Denne sommer har et stort antal husdyrproducenter haft problemer med stikkende fluer mv på afgræssende dyr. Problemet er opstået som følge af, at der ikke længere er adgang til håndkøbs pour-om midler. Producenterne af disse har valgt ikke at få produkterne godkendt i Danmark, fordi de mener at gebyret er for højt sammenholdt med markedet for produkterne.

Det er et alvorligt problem, som både påvirker dyrenes velfærd og som gør det vanskeligt at afgræsse naturarealer fordi landmændene ikke vil acceptere at deres dyr bliver syge og får mastitis eller pink eye og i øvrigt bliver stressede.

Økologisk Landsforening er klar over, at problemet ikke er direkte adresseret i det politiske forlig. Foreningen benytter alligevel anledning til at gøre opmærksom på et problem, som senest bør indgå i drøftelserne af erfaringerne med den nuværende pesticidafgiftsmodel.