Høringssvar til Ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og ændring af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, j.nr. 17-12232-000007.

Økologisk Landsforening har følgende kommentarer til forslag til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og ændring af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug:

 

Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Det anses for nødvendigt og korrekt at stramme op på forudsætningerne for at kunne tilmelde et areal til tilskud til omlægning til økologi, så arealet skal have været ude af økologisk drift i mindst 5 år, før end det igen kan få ØA.

 

Økologisk Arealtilskud

Økologisk Landsforening mener at § 3 kultur enge skal kunne få fuldt ØA og som minimum kunne få et reduceret ØA som følge af det lavere N loft, som er forudsætningen for at få ØA.

Antagelsen der fremgår af høringsbrevet om, at § 3 arealer ikke må sprøjtes holder ikke, når der er tale om kulturenge.

SR regeringen indførte sprøjteforbud på alle § 3 arealer. Forbuddet blev rullet tilbage med regeringsskiftet, og det var det konventionelle landbrug meget tilfredse med. De angav, at det udgjorde 10% af § 3 arealerne. Det svarer til ca. 45.000 ha. I det perspektiv forekommer det ikke rimeligt at sige, at det er et ubetydeligt areal, når det kommer til adgang til ØA. Forringede muligheder for ØA på § 3 kulturenge vil alt andet lige øge presset på at få afregistreret arealer som § 3 arealer eller føre til, at flere engområder ikke længere slættes eller afgræsses.

Hvis udkastet til bekendtgørelse er forstået korrekt, så er det ikke det fulde ØA, der fortabes, idet en vis andel af ØA må tilskrives omkostninger som følge af det lavere N loft. Dette er væsentligt, da det betyder, at det er muligt at søge omlægningstillæg og tillæg til lavere N -loft.

ØA på §3 arealer er også væsentlig af hensyn til naturen. Hvis kulturengene udelukkes fra ØA, så vil der være landmænd, der med rette vil forsøge at undgå at et areal vokser sig ind i en §3 registrering, og der vil også opstå et støre pres på for at få eksisterende arealer afregistreret.

Vi forstår i øvrigt bekendtgørelsesændringen således, at det nu er afklaret med kommissionen, at økologer, der indgår i en frivillig aftale om at undgå anvendelse af pesticider og evt. også får betaling for dette f.eks. fra et vandværk fortsat kan få det fulde ØA, så længe der ikke foreligger en regulering, der forbyder anvendelse af sprøjtemidler på det pågældende areal. Vi håber, vi har forstået det korrekt. Økologisk Landsforening har stået med flere tilfælde, hvor en ejendom ikke lægges om, fordi der på ejendommen allerede opnås betaling for sprøjtefri drift på noget af arealet, og landmanden ønsker ikke at fortabe denne ret ved at lægge hele ejendommen om til økologi. Det er bremsende for omlægning til økologi.