Høringssvar til forslag om revision af bilag IX i økologi-gennemførselsesforordningen

Økologisk Landsforening har gennemgået det tilsendte materiale.

Foreningens medlemsvirksomheder giver udtryk for, at der er stor opbakning til at opdatere bilag IX eftersom flere af ingredienserne kan fås økologisk. Medlemsvirksomhederne har desværre ikke oplyst, hvilke af de nuværende ingredienser på bilag IX, der kan fjernes. Økologisk Landsforening vil derfor foreslå, at der køres endnu en høring, hvor der alene fokuseres på, hvilke ingredienser, der kan fjernes.

Forså vidt angår den fremadrettede model, så vil Økologisk Landsforening foreslå følgende model:

Som udgangspunkt skal alle ingredienser af landbrugsmæssigoprindelse i en økologisk fødevare være økologiske. Når et medlemsland giver tilladelse til at bruge en konventionel ingrediens, så skal det offentliggøres via OFIS, og tilladelsen skal aktivt kommunikeres til alle myndigheder i EUs medlemslande og de organisationer mv., der har tilmeldt sig som modtager af disse informationer.

Hvis en operatør melder sig som potentiel leverandør, så kan tilladelsen ophøre, hvis det godtgøres, at der er en forsyning af rette mængde og kvalitet.

Når der har været givet tilladelse 3 x 6 mdr. i et land, så sættes den pågældende ingrediens på bilag IX, indtil den afmeldes i en af de årlige revisioner.

Hvad angår forslaget om, at en ansøgning om tilladelse til de nationale myndigheder skal udmeldes i hele EU og automatisk godkendes, hvis ingen medlemsstater har gjort indsigelse indenfor ca. 10 dage, så vurderer vi umiddelbart, at det er mere realistisk, at det er de ansvarlige myndigheder, der sørger for at tilladelsen er kommunikeret ud, og at en evt. tilladelse først ophører, når det er godtgjort, at det er muligt at tilvejebringe den rette kvantitet af den rette kvalitet. Disse forhold vil ikke kunne afdækkes indenfor 10 dage.

Det kan overvejes. Om myndighederne også skal informere de andre medlemslande, når der er søgt om tilladelse til at anvende en konventionel ingrediens, dvs. før godkendelsen gives, således at disse kan høre deres operatører. 10 dages frist er imidlertid for kort tid til at afdække mulighederne.