Høringssvar til lovforslag om lægemiddelloven og opsplitning af veterinære lægemiddelpakninger

Økologisk Landsforening har gennemgået forslag til de ændringer, der vedrører opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinært brug og de tilhørende kommentarer til forslaget.

Økologisk Landsforening finder, der er et stort behov for at skabe adgang til at opsplitte lægemiddelpakninger. Den nuværende situation påfører det økologiske landbrug betydelige omkostninger til indkøb af medicin, der skal bortskaffes, og det øger risikoen for at få regelovertrædelser som følge af, at medicinen ikke bortskaffes i tide, ligesom det er en unødig belastning for dyreejer og samfund, at der skal afsættes ressourcer til at bortskaffe medicin, der aldrig skulle have været udleveret.

Foreningen er derfor meget positive over for forslaget.

Af kommentarerne fremgår det, at de økologiske besætningsstørrelser er mindre end de konventionelle besætninger, og at pakningstørrelserne derfor ikke passer. Det er dog ikke helt beskrivende for situationen. Årsagen til, at økologiske landmænd har et særligt behov for at kunne få udleveret en afmålt dosis er, at økologer kun må behandle på enkeltdyrsniveau, og at økologer aldrig selv må indlede behandlinger, hvorfor de ikke kan få udleveret medicin, som de selv kan administrere. Det vil derfor være meget svært at sikre, at der altid indenfor det mest passende lægemiddel forefindes en færdig pakning af en korrekt størrelse, da det vil variere mellem besætningerne, hvor mange dyr, der skal behandles.

Problemet med udlevering af meget større mængder medicin, end der kan forudses anvendt til en given behandling forekommer i øvrigt ikke kun hos økologer, det optræder også på alle mindre landbrug, der ikke har en sundhedsrådgivningsaftale med hyppige dyrlægebesøg og adgang til selv at diagnosticere og indlede behandlinger. Det er en situation, der indeholder en risiko for ulovlig anvendelse og salg af restmedicin og øget risiko for resistensudvikling som følge af et ureguleret brug.

Det er af ovennævnte årsager derfor meget vigtigt, at den ændrede lovgivning indeholder gode muligheder for at udlevere medicin i afmålte dosis, og at kravene for at kunne udlevere medicinen også er realistiske at opfylde.

Foreningen er i den sammenhæng bekymret over, at det fremgår af kommentarerne, at der skal være tale om større restmængder, hvis dyrlægen skal udlevere det veterinære lægemiddel i afmålt dosis. Økologisk Landsforening er af den opfattelse, at det til hver en tid vil være af samfundsmæssig interesse, at der ikke udleveres mere medicin, end den mængde, der kan forudses, der skal anvendes til en given behandling. Økologisk Landsforening gør opmærksom på, at eftersom der kun kan være tale om udlevering til efterbehandling af en behandling, som dyrlægerne har indledt, så skal den udleverede medicin anvendes indenfor relativt få dage. Økologisk Landsforening mener derfor, at fokus bør lægges på, at medicin udleveres i en egnet beholder og instruktion om egnet opbevaring fremfor at lave et kriterie om, at der skal være tale om en større restmængde, hvis udlevering i afmålt dosis skal komme på tale.

I kommentarerne til lovforslaget under afsnit 2.2.2.2 fremgår det, at VetStat ikke kan bruges til at sige noget om anvendelsen af muligheden for at udlevere afmålt dosis. Økologisk Landsforening er ikke helt klar over, hvad denne kommentar konkret betyder, men foreningen vil gerne gøre opmærksom på, at den forventer, at dyrlægerne registrerer den udleverede mængde i VetStat, og dermed vil de nye muligheder også give en ny og forbedret indsigt i, hvor meget medicin, der anvendes til økologiske landbrugsdyr. I dag siger den udleverede mængde ikke noget om det faktiske forbrug.

Derudover har Økologisk Landsforening ikke andre kommentarer til forslaget bortset fra, at foreningen ser frem til, at økologiske landmænd kan få udleveret den mængde medicin, de skal bruge og ikke altid står tilbage med små og store restmængder, der skal bortskaffes.

 

Med venlig hilsen
Sybille Kyed