Høringssvar vedr. økologisk arealtilskud 2019

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar om tilskud til økologisk arealtilskud 2019 (j.nr. 18-12232-000004). Høringssvaret er et fælles høringssvar fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med input fra SEGES og med input fra konsulenter, der arbejder med økologisk arealtilskud.

Høringssvaret forholder sig til det fremlagte udkast til bekendtgørelse, men det fulde overblik over ansøgningsrunden i 2019 haves ikke, da hverken ordningens vejledning eller fællesskemabekendtgørelsen er i høring endnu. Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening vil derfor muligvis komme med yderligere bemærkninger til ordningen i takt med at det fulde overblik over ansøgningsrunden 2019 opnås.

Endvidere bemærkes det indledningsvist, at det er meget svært at få det fulde overblik over en ordning, når høringen er udformet som en ændringsbekendtgørelse. For overblikkets skyld ville det være en fordel, at høringen også indeholdt en samlet sammenskrevet version af hele udkastet til ny bekendtgørelse, så alle de ændringer, der løbende er blevet vedtaget til bekendtgørelsen om økologisk arealtilskud, kan læses i sammenhæng med de nye forslag til ændringer.

I forbindelse med ansøgningen om økologisk arealtilskud i 2019 indføres et nyt ansøgningssystem, ansøgningsperioden for ansøgning om nye tilsagn flyttes og mulighederne for at opnå omlægningstilskud begrænses. Disse forhold vil først blive kommenteret. Dernæst fremføres ønske om opstilling af ambitiøse udbetalingsmål på ordningen samt bemærkninger til en række konkrete ændringer, herunder definitionen af aktiv landbruger og udfordringer med at GLM-landskabselementer fremadrettet ikke kan inkluderes i tilsagn fremadrettet.

Nyt ansøgningssystem med ny ansøgningsperiode

Det er vigtigt for Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening, at Landbrugsstyrelsens udbetaling af økologisk arealtilskud er hurtig, samt at ansøgningen om tilskud er nem og brugervenlig. Det er positivt, at der har været dialog mellem Landbrugsstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, SEGES og lokale landbrugsrådgivere, om udviklingen af økologisk arealtilskud. Overordnet set bakker Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening op om det nye system, da det forventes at sikre markant hurtigere udbetaling af økologisk arealtilskud.

Det er også positivt, at nye økologer nu kan søge om tilsagn helt frem til den 15. august. Det er positivt at ansøgninger kan indsendes tæt på det reelle omlægningstidspunkt frem for at nyomlæggere skal indsende ansøgning på et tidligere tidspunkt, før der er fuld klarhed over omlægningen.

Det er dog en meget stor udfordring, at ansøgningsrunden fra den 3. juni 2019 til den 15. august 2019 er kort, forskudt i forhold til den almindelige ansøgningsrunde om grundbetaling fra februar til april, samt at den ligger hen over sommerferieperioden. Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening havde gerne set at ansøgningsrunden var overlappende med den almindelige ansøgningsrunde, så det også var muligt at lave alle tilskudsansøgninger (fx både grundbetaling og økologisk arealtilskud) for en landmand samlet på en gang, når han var inde hos sin konsulent i starten af året.

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening vil opfordre til at ansøgningsperioden fremadrettet åbner samtidigt med fællesskemaet den 1. februar, så konsulenterne kan færdiggøre ansøgningerne – evt. som kladde – samtidigt med planlægning af årets markplan, støtteansøgning i Fællesskemaet og nye arealer, som de allerede på det tidspunkt ved kommer til bedriften i løbet af året.

Når ansøgningsrunden også erstatter ekstrarunden vil det være et stort ønske at ansøgningsperioden kunne være åben frem til 1. september, da mange nye forpagtninger først aftales efter årets høst og dermed ikke er faldet på plads til den 15. august.

Det bemærkes i øvrigt, at ansøgningsperioden (3/6-15/8) ikke er nævnt i bekendtgørelsen. I bilaget med erhvervsøkonomiske konsekvenser nævnes en ansøgningsperiode 1/6-1/8 med ændringsfrist 15/8. Det vil være en kilde til forvirring og usikkerhed, hvis 15/8 bliver en ændringsfrist. Det vil skabe forvirring om hvorvidt, der så skal indsendes en ”ansøgning” den 1/8 eller kan man vente til 15/8 med at indsende det hele. Det vil være mest klart, at der er én endelig frist den 15. august. Det er under alle omstændigheder essentielt, at det nye ansøgningssystem virker fra dag 1, at systemet er gennemtestet før åbning, og at Landbrugsstyrelsen gennem hele ansøgningsperiodens åbningstid er bemandet til at sikre en stabil drift og vejlede om det nye system. I den forbindelse er det afgørende, at IT-systemet er gennemtestet af en række af de ansøgere, der skal anvende systemet, så det er testet ud fra et brugerperspektiv.

Det er vigtigt at ansøgere og konsulenter er i stand til at opnå et hurtigt overblik over bedriftens ansøgninger og forpligtelser på tværs af ansøgningssystemer. Det er meget vigtigt at konsulent og landmand hurtigt kan tjekke, at der er søgt tilsagn til alle marker på bedriften og at alle marker – både med og uden tilsagn – er indberettet korrekt til Landbrugsstyrelsen. Det er også vigtigt, at der ikke skabes dobbeltarbejde som følge af at der nu er separate ansøgningssystemer for hhv. grundbetaling og økologisk arealtilskud/plejegræstilskud.

Det er vigtigt, at der findes enkle og smidige løsninger, der tilgodeser tilsagnshaverne, hvor der kan opstå problemer med implementering af det nye system.

Endvidere er det helt afgørende at ændringen følges af en grundig og god vejledning om reglerne, da indførelsen af det nye ansøgningssystem - uanset den gode hensigt – grundlæggende ændrer i arbejdsgangen i forbindelse med ansøgning om tilskud for økologer. Helt generelt er der brug for en grundig kommunikationsindsats om det nye system. Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening bakker op om, at økologiområdet digitaliseres. En række arbejdsgange er dog fortsat analoge. Det er fx den økologiske autorisation, og det er vigtigt at digitaliseringen fremadrettet udvides til hele den økologiske bedrift. Det er en udfordring og skaber dobbeltarbejde og risiko for fejl, at den økologiske autorisation ikke er digitaliseret og tænkt ind i det nye ansøgningssystem. Det bemærkes, at det ikke fremgår af de erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger, at der vil være et ekstra ressourceforbrug forbundet med at det ikke er alle skridt i ansøgningen for en økolog, der er digitaliseret samt at systemet på flere områder vil skabe dobbeltarbejde i forhold til den almindelige ansøgningsrunde.

Begrænsninger i forhold til omlægningstilskud for eksisterende økologer

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening er imod forslaget om, at omlægningstillæg fremover ikke kan opnås for eksisterende økologer, der omlægger nye arealer til økologer. Det bør være omlægningen af arealerne, der er i fokus og ikke hvem, der omlægger. Alle økologer – nye som eksisterende - bør her stilles lige. Det risikerer også at give administrativt bøvl, at det ikke kun skal sikres at det er arealet, der er nyomlagt, men også at økologen er ny. Håndteringen af økologisk arealtilskud bliver mere administrativt tungt i løbet af tilsagnsperioden, såfremt landmanden ønsker at foretage ændringer på bedriften.
Det vil være en fordel, hvis tilsagn med omlægningstillæg får deres egen tilsagnskode, så det er nemt at skaffe overblik over, hvilke arealer, der får omlægningstilskud. (ØAtilsagn har i dag kode 36 og 37).

Udbetalingsmål

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening vil endnu en gang gentage behovet for en hurtig og effektiv udbetaling af økologisk arealtilskud. Der har i en årrække været meget store udfordringer med forsinkede udbetalinger af økologisk arealtilskud, der presser økologiske landmænd likviditet. Der står i Landbrugsstyrelsens nuværende resultatkontrakt, at 65% af arealordningerne under landdistriktsprogrammet skal være udbetalt ved årsskiftet. I lyset af den alvorlige tørkesituation i 2018 og den deraf følgende pressede likviditet er det opfordringen, at 65%-målet suppleres med et mål om at 97% af tilskuddet til økologisk arealtilskud er udbetalt inden 1. februar det følgende år. Udbetalingsmålet bør omtales i vejledningen til ordningen.

Konkrete bemærkninger til ændringerne

§2 definitioner

Begrebet aktiv landbruger præciseres i udkastet. Det er positivt, at det præciseres, hvad der forstås ved en aktiv landbruger, så det er helt tydeligt, at regeljusteringen i forbindelse med implementeringen af EU’s såkaldte omnibusforordning også gælder ansøgere om økologisk arealtilskud.

§9 stk. 3 (GLM fortidsminder og GLM-søer)

Eftersom udgangspunktet er, at det er muligt at modtage økologisk arealtilskud til alle arealer, der er berettiget til grundbetaling, er det uforståeligt, hvorfor det foreslås, at disse GLM-landskabselementer ikke kan inkluderes i tilsagnene fremover. Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening ønsker en uddybende begrundelse for, hvorfor dette er nødvendigt. I den forbindelse er det også nødvendigt at opgøre, hvor mange økologer der vælger at anvende GLM-landskabselementerne til MFO, så de ikke kan modtage økologisk arealtilskud. Dette fremgår ikke af høringsmaterialet.

Hvis GLM elementer ikke kan indgå i tilsagnet med udbetaling på 0 kr. betyder det en meget mere besværlig ansøgning på bedrifter med mange GLM-elementer, fordi der skal laves delmarker for at få grundbetaling, og for at markerne kan være tilmeldt økologisk autorisation og bruges til afgræsning eller slæt. Det bliver meget besværligt og ansøgerne vil være nødt til at oprette mange nye marker.

Med venlig hilsen
Mette Trudsø Kruse
Chefkonsulent
Team EU