Høringssvar til NOTAT TIL § 2-UDVALGET (LANDBRUG) om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

Økologisk Landsforening vil gerne fremhæve betydningen af, at Danmark arbejder for at få sit forslag til bruttoarealmodellen igennem. Det vil skabe stor forenkling i forvaltning af arealstøtteordningerne.

Det er positivt at den nuværende model med grønningskrav ophører og erstatte af eco-schemes. Det antages at bruttoarealmodellen vil spille en rolle for hvordan der kan køre en enkel kontrol af eco-schemes tiltag.

Det vil være væsentligt for forenklingen, at alle grønne areal tiltag samles i søjle I. Økologisk Landsforening mener, at der også skal være mulighed for at understøtte en ekstensiv husdyrproduktion. Denne må i de fleste tilfælde forventes at være knyttet sammen med anvendelse af udearealer. Af den årsag så bør den også lægges i søjle I, hvor forenkling blandt andet sikres via introduktion af bruttoarealmodellen.

Der gøres opmærksom på, at det er af meget stor betydning, at der kan opnås arealstøtte til arealer uanset, om de er bevokset med træer og buske, idet denne vegetation gør arealerne mere egnede til husdyr. Det er forkert at udelukke arealer fra støtte som følge af, at de er bevokset med træer, da adgang til egnede afgræsningsmarker og hønsegårde er en integreret del af husdyrproduktionen.

Ligeledes er det væsentlig for udvikling af et klimapositivt landbrug, at det kan indrettes med skovlandbrug uden at det udløser stort bureaukrati. Der er behov for at definere skovlandbrug som støtteberettiget areal og fastsætte arealkoder til dette. Dette behov vil ligeledes kunne opfyldes med anerkendelsen af bruttoarealmodellen.

Fsva. konditionalitet, så har Økologisk Landsforening vanskeligt ved at se, at der er stor forskel til de nuværende krydsoverensstemmelseskrav.

Økologisk Landsforening er forbeholden overfor at reservere midler til krisesituationer. Det vil optage en stor del af budgettet og bidrager ikke til den rette risikostyring i landbruget. Det skal have høj prioritet at vedtage en politik, der danner grundlag for et landbrugssystem, der er robust overfor klimaudsving. Jorde med et højt kulstofindhold er både mere modstandsdygtige overfor tørke og overfor tunge regnfald og storme.