Dyrevelfærd i mælketanken – et samarbejde mellem mælkeproducenter og mejeri om øget dyrevelfærd som vej til værdisikring af økologiske mælkeprodukter

Kvaeg Co 8

Formål

Formålet med projektet er at øge dyrevelfærden og fremtidssikre afsætningen af økologisk mælk ved at udvælge og anvende velfærdsparametre specifikt for den økologiske mælkeproduktion.

Der gennemføres en interviewundersøgelse hos 15 udvalgte økologiske mælkeproducenter for at identificere de områder, hvor der findes udfordringer i forhold til vurdering af dyrevelfærden. Der afholdes en fællesdag/workshop med deltagelse af landmænd, mejeri, forsker og dyrlæge. Formålet er vidensudveksling, diskussion og udvælgelse af indikatorer, som er specifikke for dyrevelfærd i økologiske besætninger. De valgte indikatorer afprøves i praksis på fire malkekvægsbesætninger, hvor udviklingen i dyrevelfærdsniveau følges over en etårig periode. På denne baggrund evalueres effekten af at benytte værktøjet.

En meget væsentlig del af projektet er, at indikatorerne for dyrevelfærd defineres og afprøves i tæt samarbejde med landmændene, mejeriet og andre fagfolk – effekten vurderes ud fra de praktisk opnåede resultater/erfaringer. Effekten vil være, at der er mulighed for at kunne dokumentere dyrevelfærdsniveauet i økologiske malkekvægsbesætninger med en let anvendelig metode, som producenterne selv har været med til at udvikle. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Them mejeri og fire økologiske leverandører til Them mejeri.

Forventede effekter

Med projektet opnås en synliggørelse af en metode til at beskrive niveauet for dyrevelfærd i udvalgte besætninger. Styrken ved projektet er, at velfærdsvurderingen gøres praktisk anvendelig ved at få de økologiske mælkeproducenter til at deltage i udvælgelse og afprøvning af relevante indikatorer i samarbejde med deres mejeri og konsulenter.

På sigt er det målet, at værktøjet kan anvendes af alle økologiske mælkeproducenter og deres mejerier, som måtte have interesse i at kunne vurdere og arbejde med afsætning af produkter med højt niveau af dyrevelfærd.

Aktiviteter

1. - 2. kvartal 2016:

Interviewundersøgelse

Som introduktion og opstart på projektet planlægges og gennemføres interviews hos 15 udvalgte økologiske mælkeproducenter. Interviewene har til formål at identificere de områder, producenterne selv definerer som udfordrende i forhold til dyrevelfærden på deres bedrift. Det kan f.eks. være områder som kalvedødelighed, klovsundhed og/eller trykninger hos køerne, der ønskes mere fokus på. Inden besøget trækkes der velfærdsnøgletal ud på bedrifterne, ligesom besætningens dyrlæge kontaktes. Ved at gennemføre disse interviews opnås et overblik over de områder, det vil være oplagt at arbejde med i projektet. Konklusionerne fra de gennemførte interviews benyttes som oplæg til diskussion på den planlagte fællesdag.

Fællesdag med workshop

Der planlægges og afholdes en fællesdag med workshop i april/maj 2016. Her vil konklusionerne på den indledende interviewundersøgelse blive fremlagt og diskuteret i forhold til kendt viden og tidligere gennemførte projekter på området.

Det vil blive diskuteret, hvordan Them mejeri vil kunne samarbejde med deres producenter omkring kvalitetssikring af mælken – her tænkes specifikt på de parametre, som kan kobles til dyresundheden/velfærden i de økologiske besætninger. På baggrund af den fremlagte viden og deltagernes praktiske erfaringer vil der blive arbejdet med udvælgelse af indikatorer for dyrevelfærd til afprøvning i besætningerne med vægt på involvering og ejerskab til arbejdet fra mejeri og mælkeproducenter.

Indlægsholdere på fællesdagen vil være:

Alette Algreen-Ussing (Them mejeri A/S); leverandører til Them mejeri; konsulenter Kirstine Lauridsen og Iben A. Christiansen (Økologisk Landsforening); dyrlæge Henrik Læssøe Martin (SEGES); og forsker Tine Rousing (Aarhus Universitet)

3-4. kvartal 2016

Med udgangspunkt i de udvalgte velfærdsindikatorer fra forårets workshop vil der i efteråret 2016 blive gennemført to velfærdsvurderinger hos hver af de fire økologiske malkekvægsbesætninger, der leverer mælk til Them mejeri A/S (i alt otte besøg).

Velfærdsvurderingerne hos de fire malkekvægsbesætninger har til formål at:

  • Gennemgå bedriften sammen med mælkeproducenten, identificere samt udvælge problemområder, der skal arbejdes videre med i projektperioden.
  • Udarbejde handlingsplaner for hvordan bedriften kan komme i mål med forbedringstiltag.
  • Vurdere udviklingen og effekten over tid ved at genbesøge bedrifterne hver 3. måned i et år (vinter 2016 og sommer 2017)
  • Løbende evalueres velfærdsvurderingen som metode, på parametre som for eksempel:
    • Tidsforbrug til velfærdsvurdering (maks én time)
    • Ejerskab til projektet – effekt af at lave velfærdsvurdering?
    • Andre faktorer, der viser sig at påvirke resultaterne fra besøg til besøg (management, vejr mm.)

1.-2. kvartal 2017

Som i efteråret 2016 gennemføres i 1. og 2. kvartal 2017 yderligere to besøg hos hver af de fire malkekvægsbesætninger (otte besøg i alt). Ved hvert besøg gennemføres en velfærdsvurdering og der følges op på handlingsplanen. Desuden drøftes anvendelighed samt effekt af metoden ved hvert besøg.

3.-4. kvartal 2017

Fællesdag med evaluering

I efteråret 2017 afholdes endnu en fællesdag med deltagelse af økologiske mælkeproducenter samt Them mejeri. Formålet med dagen er at fremlægge projektets resultater og at diskutere anvendeligheden af den anvendte metode til velfærdsvurdering. På dagen skal det også diskuteres hvordan de valgte velfærdsparametre eventuelt kan indarbejdes i Them mejeris eksisterende kvalitetsprogram.

Vejledning i velfærdsvurdering

Projektet afsluttes med udarbejdelse og udgivelse af en brochure med konklusioner fra projektet samt vejledning i velfærdsvurdering hos økologiske malkekvægsbesætninger. Brochuren udarbejdes i samarbejde med de deltagende mælkeproducenter samt Them mejeri A/S.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden.

Dyrevelfærdskataloget

Dyrevelfærdskataloget giver inspiration til, hvordan det økologiske landbrug kan øge indsatsen for at forbedre dyrevelfærden. Hensigten er, at økologisk husdyrproduktion krediteres for at levere bedre dyrevelfærd. I kataloget har vi samlet og beskrevet 26 ideer til, hvad der praktisk kan gøres her og nu for at øge dyrevelfærden i den økologiske kvægbesætning.

Artikler

Organisering

Der samarbejdes med fire økologiske landmænd i projektet og med det mejeri, de er tilknyttet (Them). Forsker Tine Rousing fra AU og dyrlæge Henrik Læssøe Martin fra SEGES inddrages som eksterne eksperter.

Projektperiode

Projektet gennemføres i perioden 01/01 2016 til 31/12 2017.

Finansiering

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Mælkeafgiftsfonden
Udvikling Af Landdistrikterne
Økologisk Landsforening

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)