Helt i mål som økologisk landmand

Byg Co 16

Formål

Formålet med projektet er at sikre fortsat udvikling i den økologiske primærproduktion, så den kan matche den stigende efterspørgsel på økologiske råvarer og fødevarer både nationalt og på eksportmarkederne. Herunder er formålet at sikre, at isolerede og til tider kortsigtede økonomiske udfordringer ikke bliver det bærende argument for hverken tilbagelægning eller ophør af produktion hos fagligt dygtige og engagerede økologiske landmænd.

Forventede effekter

Det forventes, at effektiviseringsindsatserne i projektet kan give en bundlinjeforbedring på 100.000 kr. det første år. Erfaringerne viser endvidere, at yderligere forbedringer kan realiseres, hvis landmanden fastholdes i det lange seje træk og kommer helt i mål med de planlagte forandringer samtidig med at yderligere forbedringstiltag iværksættes. Det forventes, at bundlinjen over en treårig periode kan forbedres med 350.000 kr. Lukningstruede økologiske bedrifter med behov for en effektiviseringsindsats vil ved projektperiodens udløb have adgang til effektiv rådgivningsbistand fra økologirådgivere, der kender de særlige læringspointer, der knytter sig til den økologiske produktionsform, samt metoder, der kan sikre det lange seje træk.

Aktiviteter

Projektet er et toårigt projekt med fire arbejdspakker:

AP1: Udvælgelse af relevante værktøjer og metoder, økologirådgivere og landmandscases på workshops, som er målrettet hhv. mælkeproducenter og små og mindre producenter med forskellige produktioner. Målet er at kortlægge kompetencebehov og –gab og på baggrund heraf udvikle et kompetencegivende træningsforløb.

AP2: Det kompetencegivende træningsforløb og landmandscases gennemføres med fokus på effektivisering, forbedring af økonomi, forretningsudvikling og strategisk udvikling af bedrifterne, hvor der bl.a. tages hensyn til mulighederne for værditilvækst og dermed de afsætningsmæssige potentialer for en bedre og mere stabil økonomi.

AP3: Den tredje arbejdspakke gennemføres primært i projektets sidste halvår 2017 og fokuserer på evaluering, opsamling og formidling af de særlige læringspointer, der vedrører den økologiske produktionsform, samt på udvikling af målrettede metoder og rådgivningsredskaber.

AP4: Den fjerde arbejdspakke indeholder en evaluering af et mindre antal gennemførte rekonstruktioner inden for den økologiske produktion. Evalueringen planlægges gennemført og formidlet i projektets første år.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Projektets resultater opsamles i to tjeklister, en metodebeskrivelse og syv artikler i den landbrugsfaglige presse. Tjeklisterne vil være tilgængelige i elektronisk form og i den udstrækning, at de enkelte punkter på tjeklisten har en mere blivende karakter, vil tjeklisterne også blive trykt til uddeling i økologirådgivningen, økonomirådgivningen, den finansielle sektor og andre relevante aktører. Metodebeskrivelsen og en evt. brugervejledning vil være tilgængelig i elektronisk form.

Organisering

Projektet gennemføres med Økologisk Landsforening som projektleder, og der etableres en mindre følgegruppe med erfaring inden for emnet. Deltagelse af økologiske tovholdere og andre relevante rådgivere afhænger af de udvalgte landmandscases, men der sigtes mod en bred repræsentation fra den etablerede økologirådgivning. Da projektets aktiviteter i stort omfang bygger videre på værktøjer og metoder, der er udviklet i tidligere projekter, ønskes centrale projektdeltagere fra disse projekter involveret som eksperter i de to workshops og på det kompetencegivende træningsforløb.

Projektperiode

Januar 2016 - december 2017

Finansiering

Projektet er støttet afMælkeafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Mælkeafgiftsfonden
Paf
Økologisk Landsforening

Kontakt

Peder Bligaard

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)