RISE

- et redskab til landmænd, der arbejder med bæredygtighed på bedriften

Der er med god grund stigende fokus på bæredygtighed i samfundet. Særligt inden for landbruget er der brug for at synliggøre og arbejde på at fremme bæredygtighed i produktionen. En RISE-analyse kan bidrage til overblik og retning.

RISE står for Response-Inducing Sustainability Evaluation, på dansk Handlingsorienteret bæredygtighedsanalyse, og er et internationalt anerkendt værktøj, som fokuserer på 10 væsentlige emner i forhold til bæredygtig landbrugsproduktion. RISE-analysen giver en omfattende gennemgang og vurdering af hele bedriften, måler graden af bæredygtighed, og giver konkrete forslag til hvordan, landmanden kan styrke den.

De 10 områder er: jord, husdyr, næringsstoffer og miljøbeskyttelse, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsvilkår, livskvalitet, økonomi og bedriftsledelse. Med dette udgangspunkt afspejler en RISE analyser helheden af din bedrifts bæredygtighed.

Rise Analyse

Resultatet af en fiktiv RISE-analyse er her vist som et spindelvæv, der giver et visuelt overblik over granden af bæredygtighed på en bedrift. Resultaterne ligger på en skala fra 0 til 100 inden for hver af de 10 områder, der måles på (0 er centrum af spindelvævet og 100 svarer til spindelvævets yderkant. Rød = lav score, gul = middel score og grøn = høj score).

Økologisk grøntsags- og ægproducent, Månsson A/S, har inden for de seneste seks år fået lavet to RISE-analyser. Den opfølgende analyse gjorde det tydeligt på hvilke områder, de havde gjort fremskridt i forhold til første analyse, og på hvilke de områder de fortsat skulle have ekstra fokus.

Efter to RISE-analyser har vi fået bekræftet, at vi virkelig er i den rigtige retning inden for de områder, som vi i mange år har haft fokus på. Det gælder jorden, vandet, næringsstoffer, dyrevelfærd, arbejdsvilkår og energi og klima. Nu skal vi - ud fra vores handlingsplan – fortsætte vores fokuserede arbejde.
- Axel Månsson, Månsson A/S

RISE leverer en handlingsplan

’Et mål uden en (handlings)plan, er blot en drøm’…

RISE-analysen giver et bud på de små ting, landmanden kan justere uden omkostninger, og på mere omfattende tiltag, som kan kræve større investeringer. I forbindelse med en RISE-analyse bliver der lavet en handlingsplan, som gør det muligt at sætte konkrete mål for øget bæredygtighed inden for et eller flere af de 10 områder. Har man en handlingsplan, kan man løbende følge op på de mål, man har sat sig.

Analysen er også god som debat- og informationsværkstøj i personalegruppen. Det er utrolig vigtigt, at alle i virksomheden ved, hvad vi arbejder med, og hvorfor – og med analysens grafik er det enklere at illustrere, hvor vi lykkes rigtig godt, og hvor vi stadig kan løfte os.
- Axel Månsson, Månsson A/S
Vi oplever, når vi arbejder med RISE, at vi ud over at få overblik også bliver meget konkrete om de tiltag, som kan gøres for at vi forbedrer bæredygtigheden. Vi går fra snak til handling.
- Susanne Rokkedahl, Rokkedahl Landbrug
Vi har et godt samarbejde med rådgiver, som efter udarbejdelse af rapporten laver et udkast til en handlingsplan på de punkter, hvor vi gerne vil forbedre os. I fællesskab gennemgår vi handlingsplanen, og den bliver et vigtigt styrringsredskab til, at vi kan nå vores mål. Et redskab, som vi kan bruge aktivt i hverdagen.
- Susanne Rokkedahl, Rokkedahl Landbrug

Bæredygtighed i indkøbskurven

Hos nogle forbrugere er biodiversitet og bæredygtighed et købsargument, og for dem handler det ikke nødvendigvis om hvor bæredygtig, den ene bedrift er lige nu i forhold til den anden, men derimod om, at landmanden gør en indsats for at fremme bedriftens bæredygtighed, og at der er et generelt fokus på at øge bæredygtigheden, hvor det er muligt inden for de rammer, landmanden har indflydelse på.

En RISE-analyse er et øjebliksbillede af bæredygtigheden. Handlingsplanen peger derimod fremad og er et værktøj, der skal følges op på. RISE er ikke et stempel, så man kan tage en merpris for sine varer, men er et signal om, at man arbejder seriøst med bæredygtighed og udfører tiltag på bedriften, der forbedrer denne.

Bæredygtighed hos landbrugeren selv

Et godt arbejdsmiljø med stor arbejdsglæde og trivsel på bedriften vil for driftsledere og medarbejdere blandt andet resultere i færre sygedage og bedre fastholdelse af gode, kvalificerede medarbejdere. Dette har selvsagt stor værdi rent menneskeligt men også for bundlinjen. Derfor er parametre som Arbejdsvilkår, Livskvalitet, Økonomi og Bedriftsledelse vigtige elementer i en RISE-analyse. En RISE-analyse kan således også være en øjenåbner indadtil, og igangsætte tiltag som én-til-én-samtaler mellem driftsleder og medarbejdere, der tager temperaturen på medarbejdernes trivsel.

Allerede nu har vi igangsat øget fokus inden for området biodiversitet, for at sikre, at det bliver et naturligt element i vores beslutninger. Ligeledes har vi lup på livskvalitet i vores daglige arbejde.
- Axel Månsson, Månsson A/S

Oversigt over RISE-parametrene

De 10 parametre og baggrundene for bæredygtighed i RISE.

1) Jord

En frugtbar jord er en begrænset og let nedbrydelig ressource, som er grundlaget for liv og produktion.

2) Husdyr

Husdyrhold har en positiv effekt på næringsstoffernes tilgængelighed i landbruget og spiller en afgørende rolle for bedriftens rentabilitet. RISE giver dig indblik i dine dyrs velfærd og produktivitet.

3) Næringsstoffer og miljøbeskyttelse

I bæredygtig landbrugsproduktion er næringsstofforsyningen afbalanceret, så udbytterne sikres mens belastning af miljø og materialeforbrug minimeres.

4) Vand

Landbrugsproduktion kan påvirke mængden og kvaliteten af det vand, som er til rådighed i omgivelserne omkring din bedrift. Derfor har intensiteten og effektiviteten af vandforbruget betydning for din bedrifts bæredygtighed.

5) Energi og klima

Energieffektivitet og minimalt forbrug af ikke-vedvarende energikilder som fossile brændstoffer er et fokusområde i det bæredygtige landbrug.

6) Biodiversitet

Harmoniske økosystemer sikrer f.eks. bestøvning, klimaregulering og en frugtbar jord – alt sammen grundlaget for menneskers og landbrugets eksistens.

7) Livskvalitet

Er arbejdet og livet i sin helhed meningsfyldt for dig og dine ansatte afspejles det i fysisk, psykisk og social trivsel og er derfor centralt for en succesfuld og bæredygtig bedrift.

8) Arbejdsvilkår

Gode arbejdsvilkår og balance mellem arbejde og fritid er grundlæggende for engagementet og produktiviteten hos arbejdsstyrken og sikrer en langsigtet og bæredygtig landbrugsdrift.

9) Økonomi

Det er afgørende for bedriften at den kort- og langsigtede rentabilitet er sikret, så det økonomiske grundlag er sikret for alle på gården.

10) Driftsledelse

Det kræver en bevidst strategi at arbejde bæredygtigt. Kun med bevidste mål og udvikling af strategier kan målene blive til virkelighed.

Certificerede RISE-konsulenter

RISE-analysen er som nævnt et internationalt redskab, som er tilpasset danske forhold. Analysen udføres af certificerede konsulenter over hele landet – også økologikonsulenter. Find dem her via DLBR.

Udarbejdet i projekt Bedste praksis er bæredygtig praksis 2020 med støtte fra Promilleafgiftsfonden.

Paf
Luk (Esc)