Pris på bæredygtighed

Vision For Dansk Landbrug (1)

Økologisk Landsforening bakker op om, at der skal introduceres CO2-afgift som led i den grønne omstilling og har udviklet en model, hvor afgiften introduceres via EUs landbrugsstøtte. Det er en model, hvor CO2-afgiften suppleres af en Marknaturafgift, som giver landmanden et støttetræk, når CO2-udledningen overskrider et bestemt niveau, og når landbruget ikke har et vist niveau af marknatur. Leverer landbruget bedre end minimumskrav modtager det omvendt belønning i form af supplerende betaling fra landbrugsstøtten

Modellen har potentiale til at sikre:

 • At landbruget nedbringer CO2-udledningerne
 • Mere liv i og ved markerne
 • En markant lavere husdyrproduktion i Danmark og en husdyrproduktion, som afspejler dens værdi i økosystemet
 • Rent luft- og vandmiljø
 • Fødevarer uden pesticidrester
 • En bæredygtig og helhedsorienteret fødevareproduktion med afbalancerede hensyn
 • At fødevarer med højt klima- og naturaftryk bliver dyrere at producere
 • En klima- og naturvenlig tallerken

Modellen indeholder:

 • En ændring af landbrugsstøtteordningerne, som afskaffer passiv arealstøtte og erstatter den med betaling til de landmænd, der implementerer bæredygtighedsindsatser på deres bedrifter indenfor klima og biodiversitet
 • At der bliver indført et Klimaindeks og et Marknaturindeks
 • At tilbageholdte midler fra de landbrug, som ikke opfylder krav om bæredygtighed, føres tilbage og reinvesteres krone for krone i landbrug, der bidrager til fx rent drikkevand, plads til natur, klima og dyrevelfærd
 • Udbetaling af støttemidler på grundlag af bruttoarealmodellen
 • At danske landmænd opretholder deres konkurrenceevne, og at Danmark går forrest
Tallerken (1)

Bedriftens klimaindeks

Klimaindekset udledes af årlige bedriftsklimaregnskaber, der indeholder følgende parametre:

Lattergas og methanudledning, som indgår i den årlige indberetning til IPCC

Opgørelse af kulstofopbygning på bedriftsniveau

Bevægelser ind og ud af bedriften (foder, gødning, maskinarbejde, dyr)

Kvalitativt vurderede tiltag for hvilke, der endnu ikke foreligger standardværdier på, så det kan kvantificeres f.eks. holistisk afgræsning, komposterings-metoder, reduceret jordbehandling, faste kørespor.

Landbrugsproduktion Skovlandbrug

Bedriftens marknaturindeks

Marknaturindekset opgøres på grundlag af Internetbaseret markkort suppleret af en vurdering fra en naturkonsulent og er et udtryk for strukturen på bedriften og tilstanden af de arealtyper, som udgør bedriftens bruttoareal. Det vil sige omdriftsarealerne inklusiv arealer med vedafgrøder, arealer med permanent græs og landskabselementer.

Mere konkret siger marknaturindekset via en pointsum noget om:

Markernes og landskabselementernes størrelse udtrykt ved et forholdstal mellem omkreds og areal

Antal af landskabselementer og marker med permanent græs

Sædskifternes alsidighed, jordbehandling, brug af hjælpestoffer, alderen på permanente græsarealer, forekomst af beskyttet natur og en kvalitativ vurdering af tilstanden i naturelementerne.

Baeredygtighed
Luk (Esc)