VISION: Fremtidens landbrug

Baeredygtighed

Økologisk Landsforenings vision for fremtidens landbrug har fokus på, at Danmark skal have et landbrug i pagt med klima og natur og fortsat have en væsentlig landbrugsproduktion.

Fremtidens landbrug eksisterer og agerer i pagt med klima og natur med særlig fokus på jordens frugtbarhed, på at binde kulstof i jorden og begrænse kvælstoftilførsel med recirkulering af egnede næringsstoffer fra samfund og landskab. Det er et landbrug, der vægter udbredt anvendelse af grøngødning og efterafgrøder i marker med korn og bælgsæd, samt bidrager til og bevarer biologisk og genetisk mangfoldighed fx gennem integration af træer og buske i form af skovlandbrug.

Fremtidens landbrug har en høj prioritering af afgrøder til konsum både grøntsager, kartofler, frugt, bælgsæd og korn. Husdyrhold er baseret på dansk foder, der indgår som et aktiv for den frugtbare jord og forvaltning af økosystemer og som kilde til en sund og balanceret kost, hvor husdyrprodukter ligger i toppen af madpyramiden.

Aktiv naturforvalter

I et landbrug i pagt med klima og natur indgår landbruget som aktiv deltager i etablering og forvaltning af sammenhængende naturområder med vild natur de steder, hvor der er arealer, der er en del af eller omgivet af værdifulde naturområder ved fx kyster, ådale, skove eller randmoræner.

Fremtidens landbrug plejer, beskytter og sikrer samtidig eksistensen af små naturområder indlejret i landbrugslandet i form af småbiotoper, vandhuller, moser, enge, overdrev, heder, småskove samt tørre og våde pletter og øvrige vildt- og insektvenlige strukturer.

Et landbrug i pagt med klima og natur anvender ikke kemi og arbejder aktivt med at sikre, at økosystemets naturlige reguleringsmekanismer fungerer, at produktionssystemet er opbyggende for liv både over og under jorden, og garanterer et godt vandmiljø og rent drikkevand.

Bæredygtige produkter og lokal styrke

Fødevareklyngen og følgevirksomhederne omkring et landbrug i pagt med klima- og natur tegnes af en flerstrenget, ligeværdig (1) afsætningsmodel af bæredygtige produkter af høj kvalitet rettet mod såvel lokal afsætning som hjemmemarked og eksport.

Der er fokus på det nære og liv i landdistrikterne. Landbrug, og virksomheder, der forarbejder og forhandler lokalt, giver bosætningsgrundlag med attraktive lokalmiljøer, arbejdspladser og adgang til et mangfoldigt udbud af danske egnsprodukter.

Danmark er en vigtig leverandør af plantebaserede fødevarer, der har groet i jord, og husdyrprodukter fra dyr, som har levet et liv med adgang til marker og åben himmel. Et landbrug i pagt med klima og natur giver grundlag for en alsidigt sammensat kost med et minimalt aftryk på omgivelserne.

Landbruget bidrager ved levering af gødning og restprodukter til biogasanlæg potentielt med grøn energi og nye biobaserede råstoffer fra diverse vedkulturer og sidestrømme fra landbrugets følgevirksomheder.

Landbruget leverer til fælles goder

Det danske landskab fremstår som en mosaik med høj afgrødevariation, græssende dyr, grønne marker afbrudt af landskabselementer herunder træer og andre vedvarende kulturer og plads til natur.

Der er vindmøller, byggeri i træ og forarbejdningsanlæg tilknyttet primærproduktionen og dets produkter i landskabet tæt på gårdene og solceller især på tagflader.

Landbrugets leverance af fælles goder herunder natur og en frugtbar jord bevirker, at velegnet dyrkningsjord respekteres for sin værdi og friholdes for byudvikling og lignende.

(1) Afsætningskanalerne anses for ligeværdige i den forstand, at reguleringen skal skabe lige muligheder for alle tre afsætningsmodeller. Den ene type afsætning skal ikke skabe barrierer for den anden type afsætning.

Luk (Esc)