Rodematerialer giver god velfærd

Svin Rodematerialer

Grise er nysgerrige dyr, der bruger mange timer i døgnet på at undersøge og udforske omgivelserne. Der er gennemført flere projekter om emnet, og økologiske svineproducenter har deltaget i forsøg med forskellige rodematerialer og forskellig praksis omkring adgangen til rodematerialer.

Lyngflis er egnet rodemateriale

En afprøvning af lyngflis viser, at jo mere tør lyngflisen er, des mindre bliver forbrugt. Fugtig flis indvirker ikke negativt på grisenes interesse, men de afsætter hurtigere gødning i rodekummen, og dermed stiger behovet for at udskifte flisen. Gennemsnitligt blev der i afprøvningen forbrugt ca. 0,4 m3 lyngflis pr. produceret slagtesvin. Med et potentiale på 150.000 m3 lyngflis pr. år kan det dække behovet hos flere end 300.000 slagtesvin om året. Den geografiske forekomst af lyngflis er dog begrænsende for udnyttelsen.

Der blev ikke på noget tidspunkt observeret mug, råd eller anden form af fordærvelse i lyngflisen, men overdækning af stakken anbefales.

Staldsystemet skal kunne tåle en vis mængde grene, rødder og sand, som findes i svingende mængder i materialet. Selv om flisen blev tildelt i en kumme med inventar om blev det observeret flere gange, at svinene flyttede materiale fra kummen ud i stien. Opsoldning er muligt men forbundet med omkostninger, og et uensartet materiale tilbyder grisene flere muligheder for udforskning og aktivitet.

Lyngflisens gødningsværdi er begrænset og minder om værdien af haveparkaffald i struktur, håndtering og total N pr ton. Dog er indholdet af kalium i haveparkaffald ca. seks gange så højt som i lyngflis, og indholdet af fosfor er tre gange så højt. På den baggrund blev gødningsværdien af lyngflis i 2016 beregnet til 9 kr./ton mod 60 kr./ton for svinegylle. Efter brug er værdien af lyngflis ca. 30 kr./ton, da grisene afsætter gødning i kummerne. Gødningsværdien opvejer ikke omkostninger til flis og transport. Anvendelse anbefales primært pga. den forbedrede dyrevelfærd blandt grisene.

Luk (Esc)