Ukrudt - forebyggelse og bekæmpelse

Tidsel Web

Ukrudt i økologiske marker forebygges med et alsidigt sædskifte med både enårige og flerårige afgrøder og med vinter- og vårsåede afgrøder. Afgrødeblandinger er generelt bedre til at konkurrere med ukrudt end afgrøder i monokultur. Veletablerede, kraftige efterafgrøder bidrager også med konkurrence og er en vigtig faktor, når økologiske landmænd vil holde ukrudt i skak.

Mekanisk bekæmpelse

Dette lykkes ikke altid. I så fald er mekanisk eller termisk bekæmpelse nødvendigt. Radrensere og forskellige specialmaskiner kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fx rækkesåede afgrøder, men helt almindelig harvning og pløjning bekæmper også ukrudt. I højværdiafgrøder som roer og frilandsgrøntsager er håndlugning ofte nødvendig.

Falsk såbed og blindstrigling er almindelig økologisk praksis i korn- og bælgsædsmarker. Man gør et såbed klar, men udskyder såningen, til ukrudtsfrøene er spiret, så såmaskinen ødelægger disse. Senere - lige før afgrøden spirer frem - kan man igen strigle og ødelægge endnu flere ukrudtskimplanter, uden at afgrøden tager skade.

Rodukrudt

Rodukrudt som kvik, tidsler, svinemælk og skræpper udgør en særlig udfordring og skal så vidt muligt forhindres i at opformere sig. Hvis der over tid opstår problemer med rodukrudt, kan det kræve en særlig og længerevarende indsats at bekæmpe det med dobbelt pløjning, sommerbrak og lignende tiltag. Flerårige græsmarker, der enten afgræsses eller høstes til slæt, er gode til at sanere for rodukrudt, men planteavlere uden husdyr har ikke brug for og derfor mindre motivation for at dyrke kløvergræs.

Ukrudts gavnlige effekter

Selv om økologiske landmænd bestræber sig på at holde ukrudtet nede, er der som regel en del tokimbladet ukrudt i økologiske marker. Når disse blomstrer og sætter frø, giver de føde til insekter, fugle og dyr i og omkring markerne. Ifølge videnskabelige undersøgelser skal der blot 25 g ukrudt (tørstof) pr. kvm. til for at holde disse fødekæder i gang.

Faktablade

Aggressivt frøukrudt (2018)

Bekæmp tidsler med to pløjninger (2016)

Fri for rodukrudt (2016)

Luk (Esc)