MERE LIV I OG OMKRING MARKERNE

Natur Og Biodiversitet

Økologiske landmænd bruger ikke kunstgødning og bekæmper ikke skadedyr, ukrudt og sygdomme i marken med syntetiske pesticider. Det er væsentlige grunde til, at der er 30 pct. flere vilde planter, dyr, insekter og mikroorganismer på og omkring økologiske marker end konventionelle.

Ud over at give mere liv i og omkring markerne er fraværet af pesticider med til at forhindre, at rester af midlerne ender i nærliggende natur, i søer og i vandløb og truer plante- og dyrelivet der.

Verden over er naturen i krise, og arter uddør i bekymrende omfang. Økologisk landbrug kan ikke i sig selv løse dette problem, men økologi er en del af løsningen. Økologi er et godt udgangspunkt for en bæredygtig fødevareproduktion, der tager størst muligt hensyn til natur, miljø, og klima.

På denne platform har vi samlet gode råd om, hvordan man bevarer og styrker natur og biodiversitet på bedriften.

Brandmandens lov

Arbejdet med at forbedre forholdene for vilde dyr og planter bør tage udgangspunkt i 'Brandmandens lov'. Ligesom ved ildebrand er første prioritet at redde og beskytte det, der ikke er 'brændt'. Herefter kan man gå i gang med at genopbygge og etablere nye levesteder.

  • Bevar eksisterende levesteder. Gamle hegn, vandhuller og diger er mere værdifulde end nye. Hav blik for den allerede eksisterende natur på ejendommen og gør en indsats for at sikre den. Fæld ikke et gammelt træ, hvis ikke det er i vejen. Veterantræer har faktisk noget af den højeste naturværdi.
  • Beskyt velbevarede levesteder mod skadelig påvirkning fra landbrugsdriften. Gode levesteder kan hurtigt forringes eller ligefrem ødelægges af omkringliggende aktiviteter, særligt hvis man ikke er opmærksom på, at der faktisk er et levested. Skærm dem med eksempelvis fodposer og hold afstand, når der gødskes.
  • Genopret, hvor der er sket skader. Det kan lade sig gøre at genskabe beskadiget natur, hvis man genoptager den naturforvaltning eller -påvirkning, der var, før levestedet blev beskadiget. Tænk over, hvordan området tidligere blev forvaltet. Måske blev det afgræsset, eller der blev taget slæt. Måske var næringsstofpåvirkningen mindre. God natur kræver ofte et fravær af næringsstoffer, så gem dem til afgrøden – det er der også god økonomi i.
  • Etabler nye naturområder i sammenhæng med eksisterende. Nye naturtiltag kan være gavnlige, især hvis man etablerer dem i forlængelse af allerede eksisterende natur. Barjords- eller vildtstriber kan binde eksisterende naturelementer sammen eller udvide eksisterende hegn med bedre levemuligheder for flora og fauna. At tage våde eller tørre pletter i marken ud af drift kan være et nyt tiltag, som både gavner naturen og markeffektiviteten.

Samarbejde om mere og bedre natur

Det vilde plante- og dyreliv har brug for sammenhængende biotoper, korridorer og ledelinjer i landskabet for at kunne sprede sig og udvikle levedygtige bestande. Derfor giver det ofte god mening at samarbejde med naboer om naturpleje og genopretning af naturen, og det sker heldigvis mange steder i landet.

Find eksempler i hæftet Natursamarbejde - et inspirationskatalog. LINK følger

Luk (Esc)