De 8 naturråd

8 Naturråd
Kornblomst

Skab overblik og sammenhæng

Du har en masse natur på din bedrift. Du ved, hvor de vilde dyr holder til, og hvor de gode natursteder på bedriften er. Det første, du skal gøre, er derfor at sætte dig ned og danne dig et overblik. Tegn det gerne ind på et kort. Overblikket gør det lettere at få natur og markdrift til at fungere sammen, uden at de to påvirker hinanden negativt. Når du har et overblik over naturen på din bedrift, er det let at skabe sammenhæng med få og simple tiltag.

Agertidsel

Plej den natur du har

Den eksisterende natur på bedriften er det første, du skal se på. Den eksisterende natur er nemlig der, hvor du finder den højeste naturværdi, og hvor du med en ganske lille indsats kan gøre utrolig meget. Hvor der er eksisterende værdifuld natur, fortsættes den eksisterende drift. Hvis det altid har ligget i fred, så lad det ligge, og hvis et areal har været afgræsset eller slået, så fortsæt eller genoptag det. Mange steder kan du med fordel gøre en indsats for at skærme naturen fra negativ påvirkning i form af eksempelvis næringsstoffer.

Agerhumle Knopurt

Planlæg den årlige naturpleje

Den bedste naturpleje opnås ved at gøre lidt hvert år. F.eks. skal levende hegn beskæres med jævne mellemrum, arealer med græs skal slås eller afgræsses, og naturstriber med eksempelvis vinterfoder etableres med frø af et- og flerårige planter. Planlæg fremtidig naturpleje sammen med markplanen. Undersøg evt. mulighederne for at få støtte til naturplejen på ejendommen.

Rødkløver

Variation skaber liv

God natur er varieret natur. Der skal være plads til både høje og lave træer, korn og græs, afgrøde og bar jord, mark og overdrev, skygge og lys, tørre og våde pletter, gravhøje og vandhuller, læhegn og skov osv.

Variationen i landskabet giver skjulesteder og ynglesteder og sikrer samtidig fødegrundlaget, så agerlandets dyr tilgodeses i hele deres livscyklus.

Hav gerne mere end tre afgrøder i din markplan. Selv variationen i afgrøderne på marken skaber liv.
Stenbunke

Giv plads til lys og varme

Hvis vi skal opnå flere dyr og planter i agerlandet, er plads det første, vi skal give dem. Et levende hegn indeholder eksempelvis føde i form af nødder og bær, men det har ingen nytte, hvis det er utilgængeligt for dyrelivet, fordi afgrøden er sået helt op til hegnet. En græsstribe langs det levende hegn - også kaldet en fodpose, kan give den plads, der skal til.

Lad usåede, tørre eller våde pletter i marken være. Tørre pletter i marken bruger lærken som redeplads og spisekammer. De fugtige pletter er til stor gavn for viben.

Afgræs arealer som overdrev/græsland og enge, så de ikke gror til i skov. Dette sikrer mange arters overlevelse, både dyr og planter, fordi der gives plads og lys.
Veterantræ

Lad naturen blomstre og rode

Det giver føde, levesteder og muligheder for overvintring. Man opnår den bedste natur ved, at den ikke er ”friseret” og pæn. Naturen får mest ud af, hvis bunken af sten og grene får lov at ligge, fordi det giver leve- og skjulesteder for rigtig mange dyr. Også de døde og væltede træer er rigtig god rodet natur.

Blomster kan findes mange steder. På træer og buske, i flerårigt græs eller som enårige ukrudtsarter i markkanten eller måske i en naturstribe med blomster. Naturstriber er ikke en afgrøde. Det bedste resultat opnås ved, at de ser lidt tynde ud og er åbne, så der kommer lys til bunden. En naturstribe er en samlet betegnelse, der dækker over lange striber, der tilgodeser agerlandets dyr. Til sikring af føde til mange arter kan man efterlade et uhøstet hjørne eller stribe i kornmarken. Det giver føde, der ellers kan være svær at finde sidst på året.

Sommerfugle, bier og andre insekter har brug for levesteder og overvintring. Derudover er føde i sagens natur vigtig, og derfor er blomster essentielle i hele vækstsæsonen
Horsetidsel

Giv de skæve hjørner til naturen

Der er god økonomi i regulære marker. Dette naturråd handler om at optimere markdriften og samtidig give naturen mere plads. Så tag derfor besværlige hjørner, våde/ tørre pletter og spidse kiler ud af markdriften, og dyrk marken som en regulær mark i stedet for.

Olieræddike

Brug næringsstof og ukrudtsbekæmpelse optimalt

Hold afstand til kanten. Naturrådet handler om at få mest muligt ud af markdriften uden at påvirke naturen.

Det er afgrøden, som har behov for gødningen, ikke naturen. Det giver også flere penge på bundlinjen.

Arter som burresnerre og gold hejre kan give gener, hvis der bekæmpes ukrudt og gødes uden for den egentlige mark

De 8 naturråd

De 8 naturråd er udviklet af:

Danmarks Jægerforbund, Aarhus Universitet, Danmarks Biavlerforening, Naturstyrelsen - miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Videncentret for Landbrug, Biodynamisk Forening, natur- og vildtkonsulenter, konventionelle samt økologiske landmænd og Økologisk Landsforening i Økologisk Landsforenings i projekt Natur- og vildtpleje i agerlandet.

Luk (Esc)