Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter er regelgrundlaget for foreningen. De angiver, hvordan foreningen er opbygget, fungerer, og hvilke medlemstyper der er, mv. Disse vedtægter træder i kraft fra og med den 2. marts 2024.

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Økologisk Landsforening.

Foreningens hjemsted er: Århus Kommune.

§2 Foreningens formål

Det er foreningens formål at sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for økologisk jordbrug samt foreningens mission og vision.

Derfor skal foreningen arbejde for og realisere formålet bl.a. ved:

a) Primært at bedrive forskning og udvikling og formidle resultaterne heraf og på dette faglige grundlag som bred interesseorganisation at varetage den økologiske interesse hele kæden fra jord til bord og i forhold til såvel erhverv som borger og samfund.

b) At udbrede den økologiske fødevareproduktion ved at styrke engagement i alle led fra landmænd til forbrugerne ved at sikre saglig information om økologi til alle interessenter, samt ved at styrke de samfundsmæssige rammebetingelser for udbredelse af økologisk fødevareproduktion.

c) At styrke økologiens troværdighed ved at fastholde de økologiske principper og målsætninger, så de afspejles i økologisk produktion, regeldannelse, mærkning, forskning og udviklingsaktiviteter, og at foreningen medvirker til, at der er en effektiv og troværdig kontrol af disse regler.

d) At være det samlende forum for ovennævnte og arbejde på disse formål på regionalt, nationalt og internationalt plan.

e) At sikre faglig udvikling og viden med henblik på en konkurrencedygtig og bæredygtig økologisk produktion af høj kvalitet.

f) At deltage i og udføre forskning, forsøg, undersøgelser og udvikling af systemer og metoder til hele fødevaresystemet.

g) At udvikle og drive kommercielle aktiviteter, der medvirker til løsning af fødevareerhvervets og samfundets behov.

h) At levere konsulent- og serviceydelser, der medvirker til løsning af erhvervets og fødevaresystemets behov og herunder borgernes deltagelse i konkrete økologiske udviklingsprojekter.

i) At sikre en effektiv varetagelse af økologiens udviklingsmuligheder, gennemslagskraft og omdømme - såvel lokalt, nationalt som internationalt og i forhold til såvel erhvervs- som samfundsinteresser.

§3 Værdigrundlag

Økologisk Landsforening arbejder ud fra IFOAMS principper for økologisk jordbrug.

Foreningens vision (vores drøm):

En verden, der tænker og handler økologisk - til glæde for mennesker, dyr og vores jord.

Foreningens mission (vores opgave):

Vi baner vej for mere og bedre økologi - med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse.

§4 Medlemmer

Det er en forudsætning for medlemskab, at man kan støtte foreningens formål, og at man har betalt skyldigt kontingent.

I forhold til kontingent og i forbindelse med valgbarhed og stemmeret til dele af organisationen (fagudvalg og repræsentantskab) opdeles medlemmerne i grupper. Man kan godt oppebære flere medlemskaber i forskellige grupper, men et medlem kan kun oppebære rettighederne fra ét medlemskab ved afstemningshandlinger. Har man autorisation som hhv. økologisk landmand eller økologisk virksomhed, kategoriseres man automatisk som hhv. landmandsmedlem eller virksomhedsmedlem.

Der er følgende medlemsgrupper:

Personlige medlemmer

Enhver enkeltperson, der ikke har autorisation som hhv. økologisk landmand eller økologisk virksomhed, kan optages som personligt medlem.

Landmandsmedlemmer

Enhver økologisk landmand, gartner eller frugtavler med autorisationsnummer kan optages som landmandsmedlem. I denne kategori kan ydermere optages økologiske dambrugere med økologi-

kontroldokument og CHR-nummer. Producenter, som er i gang med omlægning, kan være medlem i maksimalt to år uden at opfylde kravet om økologi-kontroldokument.

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlem kan optages enhver virksomhed, der forarbejder, pakker, har grossistvirksomhed eller på anden måde driver handelsvirksomhed med økologiske fødevarer med henblik på videresalg, og som har en gyldig økologi-autorisation. Virksomheder i færd med at opbygge en økologisk aktivitet, som i givet fald vil falde ind under ovenstående, kan være medlem af Økologisk Landsforening i maksimalt ét år uden at opfylde kravet om gyldig økologi-autorisation.

Professionelle køkkenmedlemmer

Som medlem kan optages fødevarekontrollerede køkkener repræsenteret ved én i køkkenet ansat medarbejder. Køkkener, der er i gang med at omlægge til økologi, kan være medlem i maksimalt ét år uden at opfylde kravet om et økologisk spisemærke.

Tilknyttede erhvervsmedlemmer

Virksomheder med CVR-nummer, der arbejder erhvervsmæssigt med tilknytning til økologisk fødevareproduktion, kan blive tilknyttede erhvervsmedlemmer.

Interessemedlemmer

Foreninger, organisationer og andre f.eks. detailkæder og virksomheder, der ikke er omfattet af ovenstående medlemstyper, kan tegne et interessemedlemskab.

§5 Organisation

Foreningen består af følgende organer:

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Repræsentantskab

Repræsentantskabet sætter foreningens overordnede politiske retning og fungerer som et rådgivende organ samt som et dialogforum for foreningens medlemmer.

Bestyrelse

Bestyrelsen har ansvar for den overordnede og strategiske ledelse, for at sikre risikostyring, interne kontroller og rapportering af finansielle forhold, foreningens kapitalberedskab herunder likviditet og for at udpege og afskedige direktionen samt tilse at den udfører sit hverv efter bestyrelsens retningslinjer.

Direktionen

Direktionen er den til enhver tid ansvarshavende direktør eller en delt ledelse i en direktion med flere direktører. Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen.

Fagudvalg

Fagudvalgenes opgaver og kompetencer fastlægges i kommissorier, der vedtages af repræsentantskabet en gang årligt efter indstilling fra det pågældende fagudvalg. Repræsentantskabet kan til bestyrelsen indstille, at der skal oprettes nye fagudvalg samt nedlægges fagudvalg.

Kompetenceudvalg/Ad hoc-udvalg

Kompetenceudvalg/Ad hoc-udvalg kan evt. på foranledning af generalforsamlingen eller repræsentantskabet nedsættes af bestyrelsen, der samtidig tager beslutning om udvalgenes mandat, sammensætning og repræsentation overfor foreningens øvrige organer samt om udvalg­enes eventuelle samarbejde med andre organisationer. For hvert kompetenceudvalg/Ad hoc-udvalg der nedsættes, skal der udarbejdes et kommissorium.

Netværksgrupper

Medlemmer kan danne interessegrupper/netværksgrupper. Foreningen står til rådighed i forbindelse med at skabe forbindelsen mellem medlemmer, der ønsker at starte en debat om emner af fælles interesse samt medlemmer, der ønsker en egentlig netværksdannelse mv.

Tavshedspligt

Foreningens ansatte, medlemmer af bestyrelsen samt medlemmer af repræsentantskabet har tavshedspligt med hensyn til medlemmernes private og økonomiske forhold.

Herudover har foreningens ansatte, medlemmer af bestyrelsen samt medlemmer af repræsentantskabet tavshedspligt i forhold til, hvad disse erfarer i forbindelse med udførelsen af deres arbejde i bestyrelsen eller repræsentantskabet, når dette besluttes på møderne og tages til referat.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Generalforsamlingen er i alle spørgsmål beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer, der er mødt.

Generalforsamlingen varsles ved annoncering på foreningens hjemmeside samt i medlemsblade med mindst 8 ugers varsel. I tilfælde af force majeure og at en udsættelse ikke kan planlægges rimeligt, kan en generalforsamling afholdes digitalt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 5, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen for Økologisk Landsforening senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stemmeret:

Alle medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent, er valgbare på generalforsamlingen og har stemmeret på generalforsamlingen. Ansatte i foreningen er ikke stemmeberettigede og er ikke valgbare på generalforsamlingen, selvom de også er medlem af foreningen.

Afgørelser træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne.

Ved personvalg skal der stemmes efter prioriteringsmetoden. Hvis et medlem ønsker at stille op til fritvalgspladserne i repræsentantskabet, skal denne tilkendegive dette skriftligt over for bestyrelsen senest 7 dage forud for generalforsamlingen. Kandidater til fritvalgspladserne kan desuden opstilles på selve generalforsamlingen, såfremt både stiller og kandidat er til stede.

Hvis et medlem af foreningen ønsker at stille op til forpersonposten for repræsentantskabet, skal denne tilkendegive dette skriftligt over for bestyrelsen senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

Et medlem (uagtet medlemsgruppe) kan kun oppebære rettighederne fra ét medlemskab ved afstemningshandlinger. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ét medlem kan maksimalt repræsentere 3 øvrige medlemmer ved fuldmagt.

Endelig dagsorden og bilag, herunder kandidatliste til fritvalgspladser til repræsentantskabet samt forpersonposten, udsendes til tilmeldte deltagere forud for generalforsamlingen.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent, referenter og stemmetællere

2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3)Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab

4) Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af forperson til repræsentantskabet (kun hvert 2. år)

7) Valg til repræsentantskabet for så vidt angår fritvalgspladser

8) Valg af ekstern revisor efter indstilling fra bestyrelsen

9) Eventuelt

Forpersonen for foreningen skal vælges blandt medlemmer af foreningen og for 2 år ad gangen.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, 1/3 af repræsentantskabets medlemmer eller mindst 5% af foreningens medlemmer kræver dette og fremsender motiveret forslag til dagsorden til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan optage yderligere dagsordenpunkter.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden, og afholdelse skal ske højest 8 uger efter anmodning. Jf. § 6 kan dette under ekstraordinære omstændigheder ske digitalt.

§8 Repræsentantskab

Repræsentantskabet sætter foreningens overordnede politiske retning. Derudover er repræsentantskabet et rådgivningsorgan samt et dialogforum for foreningens medlemmer.

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra medlemsgrupperne, fagudvalgene samt af medlemmer valgt direkte på generalforsamlingen (fritvalgspladser). Det samlede antal af repræsentanter kan således variere.

Hver medlemsgruppe, med undtagelse af tilknyttede erhvervsmedlemmer og interessemedlemmer, vælger 3 repræsentanter til repræsentantskabet for to år. Antallet af repræsentanter på valg i medlemsgrupperne i et givent år sker under hensyntagen til det samlede antal på tværs af medlemsgrupperne og kan dermed variere fra år til år. Hver medlemsgruppe skal have valgt deres repræsentanter inden den ordinære generalforsamling.

Tilknyttede erhvervsmedlemmer og interessemedlemmer kan opstille til fritvalgspladserne på GF.

Hvert fagudvalg udpeger 1 repræsentant til repræsentantskabet. Processen for fagudvalgenes udpegning af repræsentanter til repræsentantskabet fastsættes i de enkelte fagudvalgs kommissorier, så hvert fagudvalg har udpeget 1 repræsentant inden den ordinære generalforsamling. Fagudvalgets repræsentant skal være medlem af det pågældende fagudvalg. Medlemmets valgperiode i repræsentantskabet er bestemmende for valgperioden i fagudvalget.

Generalforsamlingen vælger op til 6 repræsentanter til repræsentantskabet, 3 hvert andet år (fritvalgspladser).

Hvis en eller flere medlemsgrupper eller fagudvalg ikke har besat alle deres pladser i repræsentantskabet i henhold til ovenstående, står pladserne tomme.

Repræsentantskabets opgaver:

Det er repræsentantskabets overordnede opgave at varetage foreningens interesse. Her indgår følgende:

1) At sætte den overordnede politiske retning for Økologisk Landsforening og at følge op på implementeringen af vedtagne politiske mærkesager under hensyntagen til mission og vision som besluttet på generalforsamlingen

2) At udpege bestyrelsesmedlemmer blandt repræsentantskabets medlemmer ud fra de nødvendige og relevante bestyrelsesfaglige kompetencer

3) At godkende og udpege 1-2 eksterne bestyrelsesmedlemmer (dvs. en person, der ikke er medlem af repræsentantskabet), i det tilfælde bestyrelsen indstiller hertil ud fra et samlet kompetencebehov

4) At godkende kommissorier for fagudvalg og evaluere fagudvalgenes arbejde

5) At godkende foreningens repræsentation i bestyrelser, udvalg, råd m.v. efter indstilling fra bestyrelsen

6) At sikre en bred interessevaretagelse på tværs af medlemsgrupperne

7) Strategisk at fremme medlemskab for alle medlemsgrupper

§9 Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet skal afholde ordinært repræsentantskabsmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal minimum indeholde følgende punkter:

1) Konstituering af repræsentantskabet

2) Valg af bestyrelsesmedlemmer

3) Eventuel godkendelse af eksterne bestyrelsesmedlemmer, såfremt bestyrelsen indstiller

På repræsentantskabsmøder har hver repræsentant 1 stemme. De af repræsentantskabet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke andet følger af vedtægterne.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medarbejdere med funktion af udvalgssekretær eller anden koordinerende tilknytning til arbejdet med de primære medlemsgrupper og/eller fagudvalg deltager i møderne. I tilrettelæggelsen af møderne inddrages personale derudover i behandlingen på relevante områder.

Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori repræsentantskabet fastsætter regler for indkaldelse til og afholdelse af ordinære repræsentantskabsmøder og digitale møder.

§10 Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

Repræsentantskabet udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen (2 hvert år) for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i lige år, og 2 medlemmer er på valg i ulige år. Herudover kan repræsentantskabet udpege 1-2 eksterne foreningsmedlemmer, såfremt bestyrelsen indstiller hertil.

Repræsentantskabet udpeger 1-2 suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanterne træder først til i det tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem træder helt ud af bestyrelsen. De af repræsentantskabet udpegede suppleanter kan ikke erstatte eksterne bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af frafald af et eksternt bestyrelsesmedlem indstilles et eventuelt nyt medlem til repræsentantskabets godkendelse og udpegelse.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Forpersonen for repræsentantskabet er også forperson for bestyrelsen. Senest 3 uger efter at alle medlemmer er udpeget og valgt til bestyrelsen, afholder bestyrelsen konstituerende møde. På det konstituerende møde udpeger bestyrelsen en næstforperson.

Forperson og næstforperson varetager sammen med direktionen de løbende forretninger mellem bestyrelsesmøderne.

Forperson, næstforperson og direktøren tegner foreningen i forening. Der kan meddeles prokura.

Ved evt. køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Medlemmerne såvel som bestyrelsen har ingen personlige økonomiske forpligtelser for foreningens gæld, og foreningen hæfter således alene med foreningens egne midler.

Bestyrelsens opgaver:

Det er bestyrelsens overordnede opgave at varetage foreningens interesse. Her indgår følgende:

1) At sætte strategisk retning for Økologisk Landsforening og følge op på implementeringen af vedtagne strategiske indsatsområder under hensyntagen til mission og vision besluttet på generalforsamlingen

2) At sikre, at foreningens politiske handlingsplan gennemføres

3) At fastlægge medlemsbidrag, føre løbende tilsyn med den økonomiske udvikling samt sikre risikostyring

4) At ansætte og afskedige den øverste ansatte leder samt sikre en fornuftig daglig ledelse af foreningen

5) At foranledige afholdelse af generalforsamling, herunder aflægge beretning og indstille årsregnskab og aktuelt budget til godkendelse samt orientere om det aktuelle budget

6) At indstille en ekstern revisor til valg på den ordinære generalforsamling

7) At foranledige den nødvendige repræsentation i bestyrelser, udvalg, råd mv.

8) at indstille 1 eller 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer (dvs. en person, der ikke er medlem af repræsentantskabet) ud fra et samlet kompetencebehov, til repræsentantskabets godkendelse.

Bestyrelsen kan nedsætte kompetenceudvalg/Ad hoc-udvalg til løsning af særlige opgaver.

§11 Fagudvalg

Fagudvalgene afholder årsmøde for de tilknyttede medlemmer i Økologisk Landsforening inden den ordinære generalforsamling. Årsmøderne indkaldes senest 4 uger før afholdelse.

Stemmeret:

Medlemmer kan kun oppebære rettighederne fra ét medlemskab ved afstemningshandlinger. Der kan stemmes med fuldmagt. Et medlem kan maksimalt stemme for 3 øvrige medlemmer ved fuldmagt.

I fagudvalgenes kommissorier er det beskrevet, hvilke medlemstyper der er valgbare og stemmeberettigede til hvilke fagudvalg. Derudover skal kommissorierne også regulere processen for det enkelte fagudvalgs udpegelse af repræsentanter til repræsentantskabet.

Interessemedlemmer er ikke valgbare til fagudvalg.

Som udgangspunkt gennemføres personvalg skriftligt og efter almindeligt flertal.

Dagsorden for årsmøderne skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere

2) Årsberetning om udvalgets arbejde

3) Planer for næste års arbejde i udvalget

4) Valg af medlemmer og suppleanter til udvalget i henhold til kommissoriet

5) Eventuelt

I forlængelse af årsmødet og senest forud for generalforsamlingen udpeger udvalgets medlemmer sin repræsentant i repræsentantskabet.

Senest 8 uger efter den ordinære generalforsamling skal udvalgene have afholdt konstituerende møde med valg af forperson og eventuel næstforperson.

Fagudvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af afgrænsede opgaver for udvalget.

§12 Ophør af medlemskab

Udmeldelse sker til sekretariatet. Et medlem, der ikke senest 8 uger efter påkrav har betalt skyldigt kontingent, kan slettes som medlem.

§13 Eksklusion

Et medlem, der groft tilsidesætter hensynet til foreningens formål, herunder arbejdet for at styrke økologiens troværdighed, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen, såfremt det besluttes med minimum ¾ flertal af de fremmødte. Forud for bestyrelsens beslutning skal der anmodes om en redegørelse fra det pågældende medlem med angivelse af minimum 14 dages svarfrist. På baggrund af det fremkomne beslutningsgrundlag træffer bestyrelsen sin beslutning.

Hvis bestyrelsen har idømt eksklusion, skal denne prøves ved den førstkommende generalforsamling, som træffer endelig afgørelse. I den mellemliggende periode regnes den ekskluderede ikke som medlem.

§14 Vedtægtsændringer

Forslag til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kan forelægges og behandles på ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på ordinær generalforsamling eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 5 ugers mellemrum, også med 2/3 af de afgivne stemmer.

§15 Foreningens opløsning

Forslag om foreningens opløsning kan kun fremlægges og behandles på en ordinær generalforsamling.

Forslaget kan kun vedtages, hvis forslaget opnår 2/3 flertal blandt de fremmødte. Hvis forslaget bortfalder eller forkastes, kan det genfremsættes på den følgende ordinære generalforsamling, hvor det kan vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

En generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, skal tillige træffe afgørelse om anvendelse af foreningens midler, der dog kun kan anvendes til formål beslægtet med foreningens formål.

Medlemmerne har intet krav på foreningens formue.

Besluttet på foreningens generalforsamling, den 2. marts 2024

Luk (Esc)