Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter er regelgrundlaget for foreningen. De angiver, hvordan foreningen er opbygget, fungerer, og hvilke medlemstyper der er, mv. Disse vedtægter træder i kraft fra og med den 10. marts 2018.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Økologisk Landsforening.
Foreningens hjemsted er: Århus Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er: At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for økologisk jordbrug samt foreningens mission og vision. Dertil skal foreningen arbejde for:

a) At styrke økologiens troværdighed ved at fastholde de økologiske målsætninger, så de afspejles i økologisk produktion, regeldannelse, mærkning, forskning og udviklingsaktiviteter, og at foreningen medvirker til, at der er en effektiv og troværdig kontrol af disse regler.

b) At udbrede den økologiske fødevareproduktion ved at styrke engagement i alle led fra landmænd til forbrugerne, ved at sikre saglig information om økologi til alle interessenter, samt ved at styrke de samfundsmæssige rammebetingelser for udbredelse af økologisk fødevareproduktion.

c) At være det samlende forum for ovennævnte og arbejde på disse formål på regionalt, nationalt og internationalt plan.

§ 3 Værdigrundlag

Økologisk Landsforening arbejder ud fra IFOAMS principper for økologisk jordbrug.

Økologisk Landsforenings værdigrundlag.

Foreningens vision (vores drøm):

En verden, der tænker og handler økologisk - til glæde for mennesker, dyr og vores jord.

Foreningens mission (vores opgave):

Vi baner vej for mere og bedre økologi - med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse.

§ 4 Medlemmer

Det er en forudsætning for medlemskab, at man kan støtte foreningens formål, og at man har betalt skyldigt kontingent. I forhold til kontingent og i forbindelse med valgbarhed og stemmeret til dele af organisationen (§9 fagudvalg) skelnes mellem personlige medlemmer samt erhvervsmedlemmer. Erhvervsmedlemmer underopdeles i landmandsmedlemmer, virksomhedsmedlemmer, professionelle køkkener og tilknyttede erhvervsmedlemmer. Organisationer mv., som ikke falder ind under ovenstående kategorier, kan være interessemedlemmer. Har man autorisation som hhv. økologisk landmand eller økologisk virksomhed, kategoriseres man automatisk i hhv. landmandsmedlem eller virksomhedsmedlem.

A. Personligt medlem

Enhver enkeltperson, der ikke kan opnå medlemskab som erhvervsmedlem, kan optages som personligt medlem.

B. Erhvervsmedlem

B1: Landmandsmedlem

Enhver økologisk landmand, gartner eller frugtavler med autorisationsnummer kan optages som landmandsmedlem. I denne kategori kan ydermere optages økologiske dambrugere med økologi-kontroldokument og CHR-nummer, og producenter, som er i gang med omlægning kan være medlem i maksimalt et år uden at opfylde kravet om økologi-kontroldokument.

B2: Virksomhedsmedlem

Som virksomhedsmedlem kan optages enhver virksomhed, der forarbejder, pak-ker, har grossistvirksomhed eller på anden måde driver handelsvirksomhed med økologiske fødevarer med henblik på videresalg, og som har en gyldig økologiautorisation. Virksomheder i færd med at opbygge en økologisk aktivitet, som i givet fald vil falde ind under ovenstående, kan være medlem af Økologisk Landsforening i maksimalt et år uden at opfylde kravet om gyldig økologiautorisation.

B3: Professionelle køkkener

Som medlem kan optages Fødevarekontrollerede køkkener repræsenteret ved én i køkkenet ansat medarbejder.

B4: Tilknyttede erhverv

Virksomheder med CVR-nummer, der arbejder erhvervsmæssigt med tilknytning til økologisk fødevareproduktion, kan blive erhvervsmedlem – tilknyttede erhverv.

C. Interessemedlem

Foreninger, organisationer og andre f.eks. virksomheder, der ikke er indbefattet af ovenstående medlemstyper, kan tegne et interessemedlemskab.

§ 5 Organisation

A. Bestyrelse

Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse.

B. Fagudvalg

Fagudvalgenes opgaver og kompetence fastlægges i kommissorier, der vedtages af bestyrelsen en gang årligt efter indstilling fra det pågældende fagudvalg. Valg til fagudvalg sker i forbindelse med foreningens generalforsamling. Bestyrelsen kan oprette nye fagudvalg samt nedlægge fagudvalg, hvor der ikke længere er engagerede kræfter fra foreningen til at løfte opgaven.

C. Kompetenceudvalg

Kompetenceudvalg kan evt. på foranledning af generalforsamlingen nedsættes af bestyrelsen, der samtidig tager beslutning om udvalgenes kompetence, sammensætning og repræsentation over for foreningens øvrige organer samt om udvalgenes eventuelle samarbejde med andre organisationer. Styregrupper for større projekter i foreningsregi tillægges kompetenceudvalgs status.

D. Netværksgrupper

Medlemmer kan danne interessegrupper/netværksgrupper. Foreningen skal stille it-baserede løsninger til rådighed, som giver medlemmer mulighed for at finde sammen med andre medlemmer til debat om emner af fælles interesse, giver mulighed for egentlig netværksdannelse mv.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er mødt.

Generalforsamlingen varsles ved annoncering i foreningens medlemsblade med mindst 8 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen for Økologisk Landsforening senest 6 uger før generalforsamlingen.

Alle medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent, har stemmeret på generalfor-samlingen og er, med undtagelse af interessemedlemmer, valgbare. Ansatte i foreningen er ikke stemmeberettigede og er ikke valgbare på generalforsamlingen.

Afgørelser træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne.

Ved personvalg skal der være skriftlige forslag til kandidater og stemmes efter prioriteringsmetoden. Personlige medlemmer og øvrige juridiske personer kan kun oppebære rettighederne fra ét medlemskab ved afstemningshandlinger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Endelig dagsorden og bilag udsendes til tilmeldte deltagere forud for generalforsamlingen.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent, referenter og stemmetællere
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab
Behandling af indkomne forslag. Hvert år kan der stilles forslag om vedtagelse af strategiske indsatsområder af 1-3 års varighed. Dertil øvrige forslag til behandling
Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af formand
Valg af 2 interne revisorer og 1 intern revisorsuppleant. (Revisorer og revisor-suppleant må ikke være medlem af bestyrelsen)
Eventuelt

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte interne revisorer.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer eller mindst 5 % af foreningens medlemmer kræver dette og fremsender motiveret forslag til dagsorden til sekretariatet.
Bestyrelsen kan optage yderligere dagsordenpunkter.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden, og afholdelse skal ske højest 8 uger efter anmodning.

§ 8 Bestyrelsen

Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af bestyrelsen, som består af 13 medlemmer.
Bestyrelsen sammensættes på følgende måde: På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen for 2 år, således at seks medlemmer er på valg i lige år, og seks medlemmer er på valg i ulige år. Hvert år vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen for 1 år. Hvert år vælger medarbejdergruppen en repræsentant til bestyrelsen for 1 år, samt 1 suppleant for 1 år.

Efter valg af bestyrelsen vælger de fremmødte på generalforsamlingen foreningens formand blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden er valgt for et år.

Genvalg til bestyrelsen og formandsposten kan finde sted.
Den medarbejdervalgte repræsentant kan ikke vælges som formand eller næstformand.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Senest 3 uger efter afholdelse af ordinær generalforsamling afholder bestyrelsen konstituerende møde.

På det konstituerende møde udpeges af og blandt bestyrelsens medlemmer et for-mandskab (bestående af formand og 1-2 næstformænd).

Formandskabet varetager sammen med den øverste ansatte leder de løbende forretninger mellem bestyrelsesmøderne. Formand og næstformand tegner foreningen. Der kan meddeles prokura.

Ved evt. køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Medlemmerne såvel som bestyrelsen har ingen personlige økonomiske forpligtelser for foreningens gæld, og foreningen hæfter således alene med foreningens egne midler.

Foreningens ansatte og medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt vedrørende oplysninger om medlemmernes private og økonomiske forhold.

Bestyrelsens opgaver:

Det er bestyrelsens overordnede opgave at varetage foreningens interesse. Her indgår følgende:

At sætte strategisk retning for Økologisk Landsforening og følge op på implementeringen af vedtagne strategiske indsatsområder under hensyntagen til mission og vision besluttet på
At sikre, at foreningens politiske handlingsplan gennemføres.
At fastlægge medlemsbidrag, føre løbende tilsyn med den økonomiske udvikling samt sikre risikostyring.
At ansætte og afskedige den øverste ansatte leder samt sikre en fornuftig daglig ledelse af foreningen.
At godkende kommissorier for fag- og kompetenceudvalg og sikre, at der er udarbejdet retningslinjer for øvrigt nedsatte grupper i foreningens regi.
At foranledige afholdelse af generalforsamling, herunder aflægge beretning og indstille årsregnskab og aktuelt budget til godkendelse samt orientere om det aktuelle budget
At foranledige den nødvendige repræsentation i bestyrelser, udvalg, råd mv. strategisk at fremme medlemskab for alle medlemstyper og afgøre spørgsmål om medlemskab

Bestyrelsen kan nedsætte kompetenceudvalg til løsning af særlige opgaver.

§ 9 Fagudvalg

Fagudvalgene afholder årsmøde for de tilknyttede medlemmer i Økologisk Landsforening tidligst i februar måned og senest med udgangen af marts måned. Årsmøderne indkaldes senest 4 uger før afholdelse.

Stemmeret:

Medlemmer kan kun oppebære rettighederne fra ét medlemskab ved afstemnings-handlinger. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

I fagudvalgenes kommissorier er det beskrevet hvilke medlemstyper, der er valgbare og stemmeberettigede til hvilke fagudvalg.

Interessemedlemmer har hverken stemmeret eller er valgbare.
Som udgangspunkt gennemføres personvalg skriftligt og efter almindeligt flertal.


Dagsorden for årsmøderne skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
Årsberetning om udvalgets arbejde
Planer for næste års arbejde i udvalget
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalget i henhold til kommissoriet
Eventuelt

Senest 8 uger efter årsmøderne skal udvalgene have holdt konstituerende møde med valg af formand og næstformand.

Fagudvalgene kan nedsætte ad hoc udvalg til udførelse af afgrænsede opgaver for udvalget.

§ 10 Ophør af medlemskab

Udmeldelse sker til sekretariatet. Et medlem, der ikke senest 8 uger efter påkrav har betalt skyldigt kontingent, kan slettes som medlem.

§ 11 Eksklusion

Et medlem, der groft tilsidesætter hensynet til foreningens formål, herunder arbejdet for at styrke økologiens troværdighed, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen, såfremt det besluttes med minimum ¾ flertal af de fremmødte. Forud for bestyrelsens beslutning skal der anmodes om en redegørelse fra det pågældende medlem med angivelse af minimum 14 dages svarfrist. På baggrund af det fremkomne beslutningsgrundlag træffer bestyrelsen sin beslutning.

Såfremt bestyrelsen har idømt eksklusion, skal denne prøves ved den førstkommende generalforsamling, som træffer endelig afgørelse. I den mellemliggende periode regnes den ekskluderede ikke som medlem.

§ 12 Vedtægtsændringer

Forslag til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kan forelægges og behandles på ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på ordinær generalforsamling eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 5 ugers mellemrum, også med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 13 Foreningens opløsning

Forslag om foreningens opløsning kan kun fremlægges og behandles på en ordinær generalforsamling.

Forslaget kan kun vedtages, hvis forslaget opnår 2/3 flertal blandt de fremmødte. Hvis forslaget bortfalder eller forkastes, kan det genfremsættes på den følgende ordinære generalforsamling, hvor det kan vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

En generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, skal tillige træffe afgørelse om anvendelse af foreningens midler, der dog kun kan anvendes til formål beslægtet med foreningens formål.

Medlemmerne har intet krav på foreningens formue.

Besluttet på foreningens generalforsamling, den 9. marts 2018 til ikrafttræden den 10. marts 2018.

Luk (Esc)