Udtagning af jorder

Hvad mener Økologisk Landsforening om jordreform med udtagning af store arealer til natur

Det store fokus, der er på udtagning af landbrugsareal til natur, er en reaktion på landbruget, som det ser ud i dag, hvor der er et skarpt skel mellem produktion og natur. Desværre bliver skellet skærpet med det nuværende fokus på udtagning og tilhørende jordfordeling for at få det til at ske. Der skabes et billede af opdeling af landskabet i robuste jorde, hvor der kan dyrkes med fuld skral og jorde, som er hellig natur. På den måde risikerer det at stille sig i vejen for etablering af en ny vej for landbruget, hvor landbruget forsøger at samarbejde med økosystemerne frem for at modarbejde dem.

Det overordnede mål for Økologisk Landsforening er at fremme et landbrugssystem, der ser væsentligt anderledes ud, end det vi kender i dag. Det gør vi med afsæt i de økologiske principper.

https://okologi.dk/vi-arbejder-for/vaerdigrundlag/

Udfoldet i praksis er det et landbrug, hvor der er langt større vægt på at producere planter til mad, hvor husdyrene er en integreret og positiv del af det økosystem, som landbruget forvalter.

Som drøvtyggere vil særlig kvæget spille en særlig rolle for at landbruget kan tage aktivt del i etablering og forvaltning af sammenhængende naturområder med vild natur de steder, hvor der er arealer, der er en del af eller omgivet af værdifulde naturområder ved fx kyster, ådale, skove eller randmoræner.

I Økologisk Landsforening bakker vi derfor fuldt og helt op om store forandringer i landbruget, der vil afføde en tilpasset arealanvendelse. Vi stiller os dog lidt på sidelinjen til den måde, udtagning italesættes. En grøn og bæredygtig jordreform skal fremme et landbrug, hvor dyrene er et aktiv i sædskiftet og medvirker til at pleje en lysåben natur. Ploven skal væk fra de kulstofrige lavbundsjorde, og dræn skal stoppes, men en del af arealerne kan stadig spille en rolle i fødevareproduktionen, som græsningsareal, når de ikke er for våde og til høst af biomasse, der kan bruges i en ny biobaseret økonomi.

Sammen med et meget mindre husdyrhold som følge af, at dyrene skal ud på marken og primært fodres med lokalt foder, vil vi samtidigt give areal til bage til naturen.

En jordreform må ikke fører til yderligere intensivering af landbruget, og at flere dyr kommer på stald

Luk (Esc)