Økologisk sortsudvikling - nye samarbejder og produkter

Økosort

Formål

Projektet "Økologisk sortsudvikling" står i spidsen for at udvikle nye økologiske sorter, der er tilpasset økologiske dyrknings- og markedsvilkår i Danmark.

Formålet med ”Økologisk Sortsudvikling – nye samarbejder og produkter” er at bidrage til at udvikle det økologiske erhverv med specifikt fokus på udvikling af sorter, der er tilpasset økologiske dyrknings- og markedsvilkår. Projektet beskæftiger sig både med udvikling af lokalt producerede nicheprodukter til konsummarkedet og med udvikling af sorter til større afgrøder i økologisk planteavl. Projektet har fire arbejdspakker, der på forskellig vis omfatter afprøvnings- og udviklingsaktiviteter af fem afgrøder i økologiske dyrkningssystemer til det økologiske marked for udsæd samt specialprodukter til konsummarkedet. Arbejdspakkerne er:

 • ”Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)” (AP1)
 • ”Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion” (AP2)
 • ”Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning” (AP3)
 • ”Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede” (AP4).

Arbejdspakkerne fokuserer på at udvikle specifikke produkter, der allerede er på markedet, eller som vil kunne introduceres på markedet inden for en overskuelig årrække (3-6 år). Alle arbejdspakker repræsenterer nye samarbejder mellem forskellige aktører på området og involverer professionel ekspertise inden for planteforædling, kvalitetsvurdering, økologiske avlere og virksomheder. Ønsket er at producere viden og erfaringer, der kan bidrage til at etablere nye samarbejdsmodeller for planteforædling til økologiske dyrkningssystemer.

Forventede effekter

Den økonomiske effekt af screening og udvikling af nye sorter viser sig normalt tidligst efter 4-6 år – oftest langt senere. I projektet er der tale om flere specialafgrøder, der allerede er inde i en udviklingsproces, og derfor kan der for nogle af afgrødernes vedkommende opnås resultater tidligere.

 • Reduktion af næringsstofoverskud
 • Begrænset klimapåvirkning
 • Reduceret pesticidanvendelse
 • Dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og etik

Aktiviteter

AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)
AP1 fokuserer på vårhvede, der er en nøgleafgrøde i lokal melproduktion. AP1 understøtter udviklingen af et nyt koncept for økologisk specialmel, der har særligt fokus på at optimere afgrødekvalitet via sortsvalg. Aktiviteterne vil, med udgangspunkt i Per Grupes virksomhed og afsætningsmuligheder, udvikle en generel model for sortsudvikling, som kan danne grundlag for kontinuerlig udvikling og lokal udvælgelse af plantemateriale til nye innovative kornprodukter til konsum. Aktiviteter gennemføres over 4 år og omfatter planlægning, gennemførsel og evaluering af markforsøg – herunder kvalitetsanalyser, der beskriver og vurderer op til 20 sorter og krydsningspopulationers egenskaber samt potentiale under økologiske dyrkningsforhold på Mørdrupgård og til mel- og brødproduktion. På den baggrund udvælges materiale, der er interessant at arbejde videre med. Processer og metoder til at udvikle og udvælge vårhvedesorter på bedriftsniveau til specialmel, forbedres. Nye/forbedrede vårhvedesorter eller populationer identificeres. I projektperioden forventes påbegyndt udvikling af mindst tre nye produkter af specialmel og registrering af en bevaringssort med henblik på markedsføring som udsæd.

AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion

I AP2 arbejdes der med at videreudvikle nøgenbyg fra planteforædler Anders Borgen, Agrologica. Borgen har indsamlet landracer af nøgenbyg fra forskellige lande, lavet nye krydsninger og selekteret i materialet. 50 forædlingslinjer er opformeret i små mængder. Der er behov for at analysere plantematerialet i forhold til sorternes konsum- og bagekvalitet, hvilket Eva Vincze, Århus Universitet (AU), har udstyr og ekspertise til. Bagekvaliteten af rug og hvede er kendt, men under udvikling i nøgenbyg. Der er interesse for nøgenbyg hos danske økologiske møllerier som Skærtofte Mølle, Bageriet Aurion, Mørdrupgård Korn og Falslevgård Mølle. Der er behov for at involvere interesserede virksomheder i kvalitetsvurderingen af nøgenbyg med henblik på at udvælge interessante sorter og planlægge produktudvikling og markedsføring. Aktiviteter gennemføres over en fireårig periode. Opformering foregår i regi af Agrologica. Kvalitetsanalyser foretages af AU. År 1 opformeres 2 kg pr. forædlingslinje, og der udføres kvalitetsanalyser af op til 50 forædlingslinjer. Der gennemføres en workshop med projektets deltagere samt interesserede virksomheder, hvor egenskaber som smag og udseende vurderes før og efter tilberedning. På baggrund af analyser og kvalitetsvurderinger udføres nye krydsninger af 10 udvalgte forædlingsliner. I år 2, 3 og 4 opformeres udvalgt materiale af 15 forædlingslinjer, og der laves nye krydsninger. I dyrkningsparceller registreres agronomiske egenskaber som strålængde og modtagelighed over for bladsygdomme. Materialet analyseres med henblik på at vurdere bageegenskaber. I 2016, når der er nok materiale, udføres udvidede bageanalyser på 5 sorter. Projektet opformerer og udreder dyrknings- og kvalitetsegenskaber vedrørende 50 forædlingslinjer; udvikler metoder til at screene forædlingslinjers proteinkvalitet og korrelere denne til smag og bagekvalitet; bidrager til fortsættelse og udvidelse af forædlingsaktiviteter i nøgenbyg relevant for det økologiske erhverv i Danmark; og identificerer sorter, som kan danne grundlag for produktudvikling i samarbejde med virksomheder.

AP3: Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning

I økologisk planteavl er det vinterrapsen, der har størst interesse, da vårraps er særligt udsat for skadedyrsangreb i foråret, hvor især angreb fra glimmerbøsser i knopstadiet kan give misvækst. Aktiviteterne koncentreres derfor om Witt, der i februar 2013, som den første hvidblomstrede vinterraps, blev godkendt til sortslisten. Dyrkningen vil foregå i Flower Power Systemet®, hvor den hvide raps dyrkes med en kant af gul raps, der er fangafgrøde for skadedyr (glimmerbøsser, skulpesnudebiller og skulpegalmyg), som tiltrækkes af den gule raps. Witt vil blive afprøvet på to økologiske bedrifter (min. 10 ha pr. lokalitet) i 3 år. Ud over insekttællinger vil afgrøden blive analyseret for indhold af glucosinolater og tanniner for at vurdere foderkvaliteten af rapsen. Derudover screenes vinterkarse for dennes evne til at tiltrække jordlopper, der også er en skadegører i raps. Vinterkarse, der i laboratorieforsøg har vist potentiale for at tiltrække jordlopper, opformeres. Efter opformering dyrkes vinterkarsen i bakker og sættes i rapsmarken på afprøvningslokaliteterne. Jordloppeangreb registreres og sammenlignes i karse og vinterraps. AP3 resulterer i en vurdering af hvid raps-potentiale i økologisk planteavl og i udvikling af nye koncepter for økologisk rapsdyrkning.

AP4: Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede

Der er forædlingsvirksomheder, der har specialiseret sig i at forædle sorter til økologisk planteavl. En af disse er Darzau Getreidezüchtungsforschung i Tyskland, der forædler byg og hvede. I arbejdspakke 4 afprøves vårbyg og vinterhvede fra Darzau med henblik på at identificere materiale egnet til økologisk planteavl i Danmark. Økologisk avl af vårbyg og vinterhvede i Danmark forventes at kunne forbedres ved brug af sortsmateriale fra Darzau, der er udviklet under lavere næringsstofforhold og ukrudtskonkurrence. Afprøvningerne foregår i samarbejde med den danske forædlingsvirksomhed, Nordic Seed A/S. Aktiviteter medfører screening og udbytteafprøvning af vårbyg og vinterhvedemateriale. På to lokaliteter afprøves 50 vårbygsorter i 2014 (540 forædlingslinjer/sorter er screenet i 2014 og 2015). På baggrund af resultaterne udvælges 10 sorter til udbytteafprøvning på to lokaliteter i 2015. 40 vinterhvede forædlingslinjer/sorter er screenet i 2014/2015. På baggrund af screeningen udvælges 10 sorter af vinterhvede, der afprøves på to lokaliteter i 2015/2016. Nordic Seed etablerer forsøg og registrerer i forsøgsparcellerne. I vinterhveden analyseres for bagekvalitet. Forsøgene etableres på to økologiske planteavlsbedrifter i hhv. Odder (Helge Kjær Sørensen) og Skive (Christian Bach). På baggrund af afprøvning vurderes, om udvalgte sorter skal påbegynde sortsregistrering og afprøvning i økologiske landsforsøg med henblik på markedsføring i Danmark. AP4 resulterer i udredning og analyse af udenlandsk plantemateriales egenskaber og potentiale i dansk økologisk planteavl; evt.aftale om kommerciel anvendelse af egnede, udvalgte sorter med Darzau; evt. afprøvning i økologiske landsforsøg med henblik på markedsføring. Evaluering af vårbyg og vinterhvedematerialet kan resultere i, at sorter med interessante egenskaber kan indgå i fremtidige forædlingsaktiviteter i regi af Nordic Seed A/S.

Resultater

Resultaterne stilles gratis til rådighed og formidles her på siden. Projektets endelige resultater vil foreligge senest ved udgangen af 2017. Erfaringer og resultater fra de fire arbejdspakker og fra projektet som helhed skal formidles i artikler til landmandsrettede fagblade som Agrologisk, Økologi & Erhverv, Landbrugsavisen og Mark. Desuden gives information og omtale ved messer og møder, hvor interessenterne mødes, f.eks. Agromek, Økologikongres og Plantekongres. Aktiviteterne i projektet har omdrejningspunkt i marken. Derfor er markvandringer og kommunikation derfra en central del af formidlingen af projektets resultater.

Resultater 2014

AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)

 • I juli / Agust har Morten Rasmussen og Per Grupe udvalgt og indsamlet relevante selektioner i den vårhvede som der er dyrket på Mørdrupgård. Alle vårhvede som kunne vise sig at have interesser er selekteret.
 • August: Efterfølgende er prøverne tørret tærsket og renset.
 • August: Alle relevant vårhvede er (der hvor der er selekteret prøver) er høstet med forsøgs mejetærsker. Tørret renset og udtaget prøver til videre analyser.
 • September: Der er lavet maleprøver (mel) af vårhvede samt bageprøver.
 • Marts: En del af selektionerne, de med få aks, er tæsket og lagt i seedmatic kassetter.
 • Marts. Alle sorter er formalet til mel og sendt til Lisbeth Johansen med henblik på kvalitets vurdering.
 • Diskussion af relevante kriterier.
 • April: Møde på bageriet på Grensminde, hvor resultaterne fra LJ blev afprøvet i praksis. Meget fin overensstemmelse. Lovende.
 • April: Relevante sorter oprenset, afvejet, markplan lagt, sorterne sået.

AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion

Udstyr til analyse af aminosyresammensætning i bygproteiner er gået i stykker på Århus Universitet, hvilket har forsinket udførelsen af de planlagte analyser. Derfor er den planlagte workshop ikke blevet afholdt, men er udskudt til 2015. Hos Agrologica er 99 bygsorter sået i perioden 26-28. april, og 8 sorter er udvalgt på baggrund af foreløbige analyser hos AU, og er sået i større parceller. 1000 aksrækker er udsået fra 11 forskellige krydsninger. En krydsningspopulation er sorteret i tre fraktioner efter enkeltkernes protein-indhold og udsået i parceller. Afgrøderne p.t. i god stand.

AP3: Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning

Der blev i juli + august 2013 fundet 2 økologiske rapsavlere til forsøget: Stenalt gods (ca. 14 ha) og Kurt Andersen, Malling (ca. 6 ha). Udsæd blev skaffet, udleveret og sået: Hvidblomstret WITT som hovedsort og DK Exclusive og Sammy som fangsorter. Forsøgsarealet blev besigtiget både i august og i november. Marken ved Stenalt Gods var meget veletableret og ukrudtsfri, hvorimod marken ved Malling / Mårslet ikke var særlig godt etableret, ligesom der var en del ukrudt i denne mark.

Efter vinteren fremstod vinterrapsmarken ved Stenalt særdeles vellykket, hvorimod vinterrapsmarken ved Mårslet var præget af store områder med små og klejne planter, N-mangel og en del ukrudt.

Der blev talt gllimmerbøsser og snudebiller 1 gang om ugen i de 2 marker fra knopstadiet til det sene blomstringsstadie. Der var en del glimmerbøsser ved Stenalt gods, dog generelt ikke over skadetærskelen. I Mårslet marken var der forholdsvis få glimmerbøsser. I begge marker var der ret få snudebiller. Marken ved Stenalt Gods blev fremvist for ca. 25 deltagere den 13. maj. Der er udarbejdet foreløbige forsøgsopgørelser.

AP4:Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede

Vinterhvede Den 23-9-2013 blev vinterhvede forsøget sået hos Helge Kjær Sørensen. Det, der blev sået, var dels et udbytte forsøg med nye forædlingslinier fra Dr.Karl-Josef Mueller Getreidezuechtungsforschung, men også et screeningsforsøg med 100 vinterhvede linier i seedmatic parceller fra samme forædler. I marken er der også sået kontrolsorter fra Nordic seeds egen forædling.

Forsøget er godt etableret. Der har ikke været udvintring.

Vårbyg: I løbet af vinteren 2013/2014 er der lavet udvalg i det økologiske vårbyg sortsforsøg hos Helge Kjær Sørensen i 2013. De bedste sorter er i 2014 lagt i udbytteforsøg på 2 økologiske bedrifter (Helge Kjær Sørensen ved Odder og Søren Bilstrtup ved Skive) og i Nordic Seeds egne konventionelle forsøg i Dyngby ved Odder og Abildgård ved Skive. Desuden er der sået et udbytteforsøg i 3 gentagelser på 2 lokaliteter ( 1 økologisk hos Helge Kjær Sørensen og 1 konventionelt hos Nordic Seed i Dyngby) med 30 nye økologiske linier.

Desuden er der sået 100 nyeforædlingslinier i seedmatic parceller hos Helge Kjær Sørensen.

Forsøget er godt etableret.

Der er sat store skilte op både hos Helge Kjær Sørensen og hos Søren Bilstrup,Gammelgård, der orienterer om, at der udføres et økologisk sortsforsøg støttet af GUDP. Desuden er første gentagelse afmærket i alle forsøgene med navnet på linierne der afprøves.

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet" fra 1/9 2013 til 31/8 2017. Projektet er medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug fra 1/1 2014 til 31/12 2014, fra 1/1 2015 til 31/12 2015, samt fra 1/1 2016 til 31/12 2016.

Resultater 2015

AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)

Projektet er forløbet som forventet.

Morten Rasmussen udvalgte i 2013 aks i 19 varianter af hvede, der blev dyrket i aksbede i 2014. De høstede aksbede er blevet opformeret i Chile i vinteren 2014/2015, og sået ud på Mørdrupgår i 2015.

Morten Rasmussen og Per Grupe har selekteret grønne planter i marken i dyrkningssæsonen 2014, for at finde individer, der var meget lidt sygdomsramte. Aksene herfra er akstærsket, og sået ud i aksrækker i 2015.

18 vårhveder og en byg fra Anders Borgen er sået ud til opformering.

En række nytilkomne vårhveder fra eksterne samarbejdspartnere er sået i 2015:

 • 11 vårhveder fra Hans Larsson i Sverige,
 • 4 sorter fra den nordiske genbank,
 • 1 variant af Red Fife fra USA,
 • 4 sorter fra DSP i Schweiz
 • 25 vårhveder dyrket på Mørdrupgård i 2014, og fundet tilstrækkeligt resistente mod gulrust, til at fortsætte i udviklingsprogrammet.
 • 32 vårhveder blev analyseret for melkvalitet i form af resistens og strækbarhed, og 18 analyseret for stivelseskvalitet.

AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion

Udstyr til analyse af aminosyresammensætning i bygproteiner er gået i stykker på Århus Universitet, hvilket har forsinket udførelsen af de planlagte analyser. Derfor er den planlagte workshop ikke blevet afholdt, men er udskudt til 2015. Hos Agrologica er 99 bygsorter sået i perioden 26-28. april 2014, og 8 sorter er udvalgt på baggrund af foreløbige analyser hos AU, og er sået i større parceller. 1000 aksrækker er udsået fra 11 forskellige krydsninger. En krydsningspopulation er sorteret i tre fraktioner efter enkeltkernes protein-indhold og udsået i parceller. Afgrøderne p.t. i god stand.

Forædlingsarbejdet følger projektplanen. Der var ikke meget sygdom i byggen i 2014 på grund af årets klima, og gødningsniveauet for lavt til at registrere tendens til lejesæd. Derfor blev der stort set ikke frasorteret nogen af de krydsningslinier, som blev udsået i 2014. De er derfor alle blevet høstet og udsået igen ved højere gødningsniveau. I 2015 er der således udsået omkring 1000 forædlerlinier i ½m2 parceller. Herudover er 25 af de mest lovende sorter udsået i >10m2 parceller med henblik på opformering til bageforsøg. Efter analyse af de 99 sorter, som blev dyrket i 2013 og 2014 har ÅU identificeret 4 sorter med interessante protein-profiler i forhold til bageegensbaber. Disse er i 2015 krydset med hinanden med henblik på forædling af byg med optimerede bageegenskaber. Kerner fra 2013 og 2014 af de 99 sorter er endvidere blevet karakteriseret med henblik på kogeegenskaber med henblik på alternativ anvendelse som eksempelvis "løse ris" eller "risotto". To sorter har vist sig at have interessante dyrknings og kvalitetsegenskaber andre end bageegenskaber. Disse dyrkes i 2015 til opformering i 200/1500m2 plots.

Formålet med disse forsøg er at undersøge, om samdyrkning af hvid (hovedafgrøde) og gulblomstret (fangafgrøde) raps gør det mindre risikofyldt at dyrke økologisk vinterraps.

Der blev i juli + august 2013 fundet 2 økologiske rapsavlere til forsøget: Stenalt gods (ca. 14 ha) og Kurt Andersen, Malling (ca. 6 ha). Udsæd blev skaffet, udleveret og sået: Hvidblomstret WITT som hovedsort og DK Exclusive og Sammy som fangsorter. Forsøgsarealet blev besigtiget både i august og i november. Marken ved Stenalt Gods var meget veletableret og ukrudtsfri, hvorimod marken ved Malling / Mårslet ikke var særlig godt etableret, ligesom der var en del ukrudt i denne mark.

Efter vinteren fremstod vinterrapsmarken ved Stenalt særdeles vellykket, hvorimod vinterrapsmarken ved Mårslet var præget af store områder med små og klejne planter, N-mangel og en del ukrudt.

Der blev talt gllimmerbøsser og snudebiller 1 gang om ugen i de 2 marker fra knopstadiet til det sene blomstringsstadie. Der var en del glimmerbøsser ved Stenalt gods, dog generelt ikke over skadetærskelen. I Mårslet marken var der forholdsvis få glimmerbøsser. I begge marker var der ret få snudebiller. Marken ved Stenalt Gods blev fremvist for ca. 25 deltagere den 13. maj. Der er udarbejdet foreløbige forsøgsopgørelser.

AP3: Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning

Der blev i juli + august 2014 fundet 2 økologiske rapsavlere til forsøget: Frede Rahbæk ved Bording (7 ha) og Kalø gods (Fussingø Avlsgård) ved Rønde med 2 marker på 32 ha og 20 ha. På stykket hos Frede Rahbæk samt marken på 32 ha blev der sået Witt (hvidblomstret) omgivet af den tidligt gulblomstrede sort Sammy, altså de ønskede sorter til en optimal virkning af samdyrkning mellem hvid og gul raps. I 20 ha marken blev der i randen sået en blanding af 33 % gulblomstret Sammy og 67 % hvidblomstret WITT, da er var mangel på ”Sammy”. Frede Rahbæk meddelte sidst i september, at han på grund af problemer med såningen måtte opgive rapsmarken. I stedet blev der fundet en mark på Stenalt Gods, hvor der var sået WITT med gulblomstret Quartz vest for stykket, mens Witt var omgivet af 12 m gulblomstret Quartz mod nord, øst og syd.

Kalø markerne er sået i meget stiv jord, som er omgivet af skov og / eller levende hegn. Der var en del agersennep i disse marker, pletvis særdeles meget, hvilket hæmmede rapsen og i betydelige pletter kvalte rapsafgrøden. Der var også meget bid af rådyr i Kalø markerne. I store områder stod rapsen dog udmærket. Der viste sig i foråret at være mange snudebiller ud over glimmerbøsserne. Derfor blev 20 ha marken valgt til tælling, da der i denne mark kunne skaffes viden om blomsterfarvens indflydelse på både snudebiller og glimmerbøsser.

Stenalt marken stod udmærket, veletableret. Et par ”huller” i marken havde ikke indflydelse på tællingerne. Ved Stenalt var der mulighed for at sammenligne en gulblomstret mark med en hvidblomstret mark omgivet af gul rand.

Optælling: Der var især mange snudebiller men også en del glimmerbøsser i Kalø marken. I de store åbne marker ved Stenalt var antallet af skadeinsekter lavt. Opgørelse af resultaterne foretages sidst i juni 2015.

Der er fra høst 2014 gemt prøver til analyse for olie, protein og glucosinolater. Disse vil blive analyseret sammen med markprøver fra høst 2015 (serieanalyser er billigere).

AP4:Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede

I 2014 blev der i projektet udført økologiske forsøg i vinterhvede og vårbyg. Arbejdet i projektet er et samarbejde mellem den tyske økologiske forædlingsstation Darzau pflanzenzucht, Nordic Seed og Økologisk landsforening. Samarbejdet forløber rigtig godt, idet det kombinerer afprøvning af vinterhvede og vårbyg der er forædlet til specifik økologisk dyrkning fra Darzau pflanzenzucht med den ekspertise vi har ved Nordic seed i at udføre forsøgsarbejde i kombination med økologisk landsforenings store viden om økologi i Danmark. Vi er tilfredse med kvaliteten af de økologiske forsøg vi laver, og vi mener, at projektet kan resulterer i, at vi finder sorter, der er specielt godt egnede til økologisk dyrkning i Danmark.

I 2014 blev 40 vinterhvede linier afprøvet i økologisk udbytteforsøg og 100 linier hvede linier blev afprøvet i småparceller i økologisk forsøg. Begge forsøg blev udført hos økologisk landmand Helge Holdgaard ved Gylling. De 100 hvede linier i småparceller kom alle fra den tyske økologiske forædlingsstation Darzau, mens linierne i udbytte forsøg kom fra Darzau sammen med kendte konventionelle sorter fra Nordic seed.

Der var et højt sygdomstryk af især gulrust i forsøget, og mange linier fra Darzau kunne kasseres fordi de var for modtagelige af gulrust, desuden havde en del af sorterne også for meget lejesæd og kunne derfor også kasseres.

Resultatet af afprøvning blev, at 10 linier blev udvalgt til afprøvning igen i 2015. Disse linier er udlagt i forsøg igen til høst i 2015 ved Helge Holdtgård i Gylling.

I vårbyg blev der udført 1 forsøg med 25 vårbyglinier på 2 økologiske lokaliteter ved Gylling og Skive og 2 konventionelle lokaliteter på Nordic seeds egne lokaliteter ved Skive og ved Odder. Desuden blev 1 forsøg med 25 linier udlagt i økologisk forsøg ved Gylling og i Nordic Seeds egne konventionelle forsøg i Odder. Deruden blev 100 nye linier alle fra darzau, udsået i småparceller på den økologiske lokalitet ved Gylling. Som i hvede kom hovedparten af vårbyglinierne i forsøgne fra den økogiske tyske forædler Darzau pflanzenzucht sammen med de bedste sorter fra Nordic Seed egen forædling.

Forskellen mellem de økologiske og konventionelle forsøg gav især udslag i, at der var en del lejesæd i de konventionelle forsøg, det så vi ikke i de økologiske forsøg. Udbytte i de konventionelle forsøg var ca. 3 tons/ha større end i de økologiske forsøg.

Der var en linie, DZ 11013 fra Darzau, som i de økologiske afprøvningen var meget højtydende. Den var ikke god i de konventionelle forsøg, fordi den havde for meget lejesæd. DZ 11013 er i 2015 anmeldt til økologisk sortsafprøvning ved Seges og er endvidere udlagt i rendyrkning ved Nordic Seed. Hvis den klarer sig godt i de økologiske forsøg ved Seges, vil den i 2016 blive anmeldt til officiel sortsafprøvning i Danmark. Det bliver meget spændende at se resultaterne af afprøvningen af DZ 11013 i 2015, fordi DZ 11013 måske blive den første sort i Danmark som er specifikt retter sig mod økologisk dyrkning.

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet" fra 1/9 2013 til 31/8 2017. Projektet er medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug fra 1/1 2014 til 31/12 2014, fra 1/1 2015 til 31/12 2015, samt fra 1/1 2016 til 31/12 2016.

Resultater 2016

AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)

Der blev i 2016 udsået 19 sorter af vårhvede og 21 sorter af vinterhvede med forskellig kvalitet og udbytteniveau. Af disse er der i 2017 opformeret et udvalgt antal. En samlet opgørelse af resultaterne er endnu ikke udarbejdet.

AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion

I udgangsmaterialet er det især i ældre 6-raddede sorter med blødt strå og modtagelighed for havre-cystenematoder, at der er fundet gode bageegenskaber, men det vurderes som en tilfældighed, idet der i krydsningerne tilsyneladende ikke er sammenhæng med dyrkningsegenskaber. Projektet har i udgangsmaterialet identificeret sorter med gode egenskaber, og der er lavet krydsninger, hvor afkommet er selekteret for gode bageegenskaber, som efter opformering vil kunne anvendes af de økologiske landmænd indenfor få år. Det har som forventet taget lang tid at finde frem til linjer med en kombination af gode egenskaber, så det er først nu, at der er kan laves en ny generation af krydsninger, som kan lede til en yderligere forædlingsmæssig forbedring.

AP3: Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning

Flower Power Systemet vil kunne hjælpe på dyrkningssikkerheden hos økologiske landmænd, men det er ikke en mirakelkur. Der er i såsædsbranchen meget lille interesse for at arbejde med en fangafgrøde til ”Flower Power Systemet”, så længe dyrkningsarealet indenfor økologi er så lille, som det er. Forbruget af frø til fangafgrøden er ca. 10 % af forbruget af hovedafgrøden og vil til økologi blot være nogle få hundrede kg. For at virke ordentlig skal fangafgrøden desuden være en tidlig blomstrende sort. Såsædsbranchen ”gider” ganske enkelt ikke arbejde med små specialsorter, da der ikke er økonomi i det for dem.

Hvidblomstret raps har vist sig at have flere anvendelser end gulblomstret raps. Knold & Top har nu 5 godkendte sorter af hvidblomstret raps (2 vårraps, 2 vinterraps og en dværgvinterraps).

Hele frø af raps som ingrediens i brød. På grund af den milde smag og fine konsistens har det vist sig, at hele frø af hvidblomstret raps er særdeles velegnet som ingrediens i rug- og franskbrød samt generelt i bagværk. Imidlertid kræver Fødevareministeriet/EU, at dette produkt skal igennem en ”novel food” procedure, før det må sælges. Når dette er sket, findes formodentlig et marked i Danmark på 100-300 t økologisk hvidblomstret rapsfrø til bagning. I Europa skønnes et marked på 5 – 10 gange så stor. Dette marked kan betale en højere kg-pris for frø end økologisk olieproduktion kan.

Til produktion af frø til bagning vil Flower Power Systemet være af betydelig værdi.

Rapsfrø til salat, ”karse” mm. Der er ved at blive opdyrket et marked for hvidblomstret raps til baby leaf salat, karse og spirer. En del af dette marked er interesseret i økologiske rapsfrø både i USA og Europa.

Økologiske frø af hvidblomstret raps til spirer har været på markedet i Danmark i 2015 og 2016.

Til produktion af udsæd til disse anvendelser vil Flower Power Systemet være af værdi, men der er en konflikt i at rapsfrø til udsæd generelt skal certificeres, hvilket på grund af afstandskrav til anden sort umuliggør samdyrkning af hvid- og gulblomstret raps (lovkrav).

AP4:Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede

I vinterhvedeforsøget i 2016 er var der et godt angreb af septoria, som gav gode muligheder for at selekterer for resistens mod denne syg. En linje, DZW0710K, fra Darzau Pflanzenzucht havde særdeles gode resultater i 2017, både med hensyn til Septoria resistens, strå længde og udbytte. Denne sort er udvalgt til afprøvning igen i 2017 i både økologiske og konventionelle forsøg.

Vårbyg 2016 led voldsomme strukturskader ved såning. Forsøget blev høstet med forsøgsmejetærsker, men LSD værdien var meget høj. Forsøget må desværre kasseres i 2016.

DZ 11013 fra Darzau Planzenzucht. Vi havde store forhåbninger til, at det ville blive den første sort udvalgt i projektet, der ville få kommerciel betydning. Sorten skuffede meget i de økologiske landsforsøg i 2015 men vi valgte at anmelde den igen i 2016. Udsæden til forsøgene var produceret konventionel af Nordic Seed. Resultaterne var desværre særdeles skuffende, derfor er DZ 11013 opgivet efter 2016.

Workshop: Økologisk Sortsudvikling nu og i fremtiden

Markvandringer, demonstrationer, seminarer mv.

 • Økologisk seminar afholdt af Nordic Seed 25.02.2015, ca. 70 deltagere.
 • Markvandring hos Nordic Seed 22.06.2015
 • Markvandring hos Per Grube, Mørdrupgård Korn. 08.07.2015
 • TV-indslag med Anders Borgen om bl.a. nøgenbygforædling i Bonderøven august 2015, omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT
 • Anders Borgen: Randers Naturcenter/Frøsamlerne 24. januar 2016: Kursus om rensning og økologisk forædling af frø. 30 deltagere, omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Anders Borgen: Økologikongres 24-27 november 2015: Foredrag om økologisk forædling. Ca. 50 deltagere. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Anders Borgen: Valby, 17. september 2015. Foredrag om plantegenetiske ressourcer ved mødet: Fremtidens frø - Fremtidens mad. 55 deltagere. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Anders Borgen: Roskilde Dyrskueplads 14+15 september 2015: Præsentation af økologiske kornsorter ved AB-Caterings leverandørmesse ca. 5000 deltagere over to dage. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Anders Borgen: Steinkjer, Norge 7-9 juli 2015: Foredrag om økologisk kornforædling ved Nordisk Økologisk Kornseminar. 80 deltagere. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Økologisk markvandring 30.06.2016. Helge Kjær Sørensen, Gyllingnæsvej 24, 8300 Odder Screening af vårbyg og vinterhvede under økologiske dyrkningsforhold. Populationer (alm. byg og nøgenbyg) fra Anders Borgen samt vår-byg fra Nordic Seeds forædlingsprogram v. Hans Haldrup, Nordic Seed. Omhandlende flere projekter om kornforædling, inkl. OKOSORT.
 • Juli 2016: åben markdemonstration med temaet ”Samspil mellem bonde, møller og bager” på Mørdrupgård og Kornby Mølle, med præsentation af projektets foreløbige resultater og demonstration af hvedesorter i marken.
 • Markvandring afholdt hos Agrologica 27. juni 2016
 • Markvandring afholdt hos Agrologica 1. juli 2016
 • Markvandring afholdt hos Agrologica 11. juli 2016 i forbindelse med Nordisk Kornseminar
 • Markvandring afholdt hos Agrologica 13. juni 2017
 • Plantefaglig dag d. 26. juni 2017, Holstebrovej 478, 7860 Spøttrup: fremvisning af forsøgsparceller samt præsentation af projektet og foreløbige resultater.
 • Markdemo d. 27. juni 2017: hestebønner, vårbyg og vinterhvede. Nordic Seed A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, 8300 Odder. Præsentation af projektet og fremvisning af forsøgsparceller.
 • Store korndag d. 30 juni 2017, Hyrdehøjvej 17, 9550 Mariager, Danmark. Præsentation af projektet og fremvisning af forsøgsparceller.
 • Markvandring på Mørdrupgård og Kornbymølle d. 5. juli 2017, Mørdrupvej 5, 3540 Lynge. Præsentation af projektet og fremvisning af hvedesorter under opformering og testning

Glimt fra Plantefaglig dag

Mark5
Mark3
Mark4
Mark2
Mark1
Mark
Lade
Lade1

Glimt fra markdemo

Mark
Mark1
Mark2
Mark3
Mark4
Mark6
Mark7
Mark8

Glimt fra forsøgsparceller

Mark
Mark1
Mark2
Mark3

Mere viden

Projektperiode

1. september 2013 - 31. december 2017.

Finansiering

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug og "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet".

Gudp
Paf
Økologisk Landsforening

Kontakt

Julie Rohde Birk

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)