Den optimale platform for unge økologer

Byg Co 16

Formål

Økologiens fortsatte vækst i Danmark kræver, at der er engagerede unge landmænd, som vælger økologien som produktionsform. Det er i den sammenhæng vigtigt at inddrage de unge og give dem en platform, hvor de kan udvikle, drøfte fremtidens aspekter inden for økologien og på den måde være en integreret del af den fremtidige udvikling.

Generelt betragtet for alle landbrug i Danmark, så er gennemsnitsalderen stigende. Andelen af landmænd under 40 år falder hastigt, modsat stiger andelen af landmænd over 60 år. I dag er det kun 7% af landbrugsarealet, der dyrkes af unge under 40 år, svarende til kun 260.000 hektar. Tendensen er den samme for både konventionelle og økologiske landbrug.

Formålet med projektet er at tiltrække og fastholde unge med interesse for økologi som produktionsform samt få flere økologiske landmænd til at være praktikværter for økologiinteresserede unge. Projektet har desuden som formål at inddrage viden og ønsker fra unge vedrørende generationsskifte, uddannelse samt model for viden søgning og netværk

Forventede effekter

Efter projektperioden vil projektet medvirke til:

 • At praktikværterne i højere grad tilrettelægger et lærerigt praktikforløb, fordi de er blevet gjort opmærksomme på elevernes behov og ønsker.
 • At eleverne i højere grad involverer sig i problemstillinger på praktikstedet og er socialt aktive.
 • At der kommer 10% flere praktikpladser på Økologiske Landbrug.
 • At der i forlængelse af projektet er skabt en platform, hvor unge økologer kan mødes og udvikle deres tanker for fremtidens økologiske landbrugsproduktion.
 • At sociale medier er videreudviklet som en naturlig del af unge økologers netværksdannelse og kommunikation.

Aktiviteter

Projektet tænkes gennemført med følgende indsatsområder:

Indsatsområde 1 – Praktikpladser

Delmål 1: Skabe interesse for det at være i praktik på et økologisk landbrugs og samtidig styrke viden og kompetencer hos potentielle praktikværter.

For at sikre det bedste fundament for et godt praktikforløb, er det vigtigt, at eleven der bekendt med landmandens forventninger til det at have elever, ligesom det er vigtigt, at landmanden kender de forpligtigelser og forventning der er til ham eller hende som praktikvært.

 1. Projektet gennemfører 6 arrangementer/besøg hvor elever, som står for at skal i praktik får mulighed for at besøge og opleve økologiske landbrug som praktikplads. Der vil som udgangspunkt være tale om landbrug med økologisk mælkeproduktion, økologisk planteavl, økologisk svineproduktion, økologisk fjerkræproduktion, økologisk kødproduktion samt økologisk frugt-, bær- og grøntproduktion.
 2. Projektet gennemfører 3 regionale arrangementer for økologiske landmænd, som ikke har elever i praktik, men har vist interesse for at have elever i praktik. Her vil der være fokus alle forhold for at være praktikplads.

Indsatsområde 2 – Det økologiske ungdomsråd samt netværk og kommunikation

Delmål 2: Videreudvikle modellen hvor unge med interesse for økologi får mulighed for at udvikle deres tanker for fremtidens økologiske landbrugsproduktion

Der er behov for inddragelse af næste generation – derfor er det vigtigt, at unge økologisk interesserede, som går eller har gået på landbrugsskole eller på anden vis er fagligt interesseret i økologi får et naturligt og givende forum, hvor de i fællesskab fastholde og videreudvikle deres økologiske fokus. Det er samtidig vigtigt med et forum, hvor det etablerede system kan hente nye tanker og inspiration.

 1. Model for økologisk ungdomsråd videreudvikles med udgangspunkt i erfaringerne fra år 1 i projektet – målgruppen er unge økologi interesserede, som går eller har gået på landbrugsskole eller på anden vis er fagligt interesseret i økologi.
 2. Det økologiske ungdomsråd samles til møder 4 gange pr. år og skal formulere – set fra deres side - næste generations udfordringer med hensyn til generationsskifte, praktik, uddannelse, ejerformer m.m.
 3. Viden fra arbejdet i Det økologiske ungdomsråd formidles videre til ”det etablerede system”, myndigheder m.m.
 4. Projektet videreudvikler muligheder for webbaseret dialog, hvor de økologi interesserede unge kan dele viden med hinanden og hvor andre aktører inden for den økologiske branche kan henvende sig til dem med aktuelle tilbud og informationer.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Planlagte leverancer i projektperioden

Indsatsområde 1 – Praktikpladser

Delmål 1: Skabe interesse for det at være i praktik på et økologisk landbrugs og samtidig styrke viden og kompetencer hos potentielle praktikværter. Leverancer:

 • 6 arrangementer/besøg hvor elever, som står for at skal i praktik får mulighed for at besøge og opleve økologiske landbrug som praktikplads.
 • 3 regionale arrangementer for økologiske landmænd, som har interesse for at være praktikvært.
 • Faktaark som beskriver regler retningslinjer, regler og gode råd for det at være praktikvært.

Indsatsområde 2 – Det økologiske ungdomsråd samt netværk og kommunikation

Delmål 2: Videreudvikle modellen hvor unge med interesse for økologi får mulighed for at udvikle deres tanker for fremtidens økologiske landbrugsproduktion. Leverancer:

 • Der er i projektperioden afholdt 4 møder med grupper af unge, hvor ejerformer og uddannelsesønsker er på dagsordenen.
 • Twitter og Facebook m.m. er veludviklet som netværks- og kommunikationsmiddel for unge økologer

Resultater 2015

Projektet har bidraget med viden om praktikpladser på økologiske landbrug. Der er i projektet indsamlet oplysninger om, hvor mange økologer, der har ansat elever, som er i gang med landbrugsuddannelsen. Der er ligeledes indsamlet viden om, hvorfor en række økologer ikke har ansat elever, og hvad der evt. skal til, for at de vil ansætte en elev. Samtidig er der indsamlet viden fra elever om deres holdninger til at være i praktik og om mulige ændringer og forbedringer.

Der er indsamlet viden om, hvordan unge økologer i Holland, Tysklang og England uddannes, og hvordan strukturen er i deres uddannelse. Samtidig er der etableret to staldskoler for elever, hvor de kan mødes og udveksle erfaringer om deres fagområde og deres praktik. Det økologiske ungdomsråd er afprøvet som model for indsamling af viden og erfaringer fra næste generation af økologiske landmænd. Der er ligeledes udviklet og arbejdet med Facebook som kommunikationsmiddel til unge økologiinteresserede, herunder videndeling og erfaringsudveksling.

Projektperiode

Januar 2015 - december 2017.

Finansiering

Projektet er støttet afMælkeafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Paf
Økologisk Landsforening

Kontakt

Peder Bligaard

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)